تحلیلی بر پدیده دستفروشی در شهر و تاثیرات آن در حجم ترافیک پیاده و سواره شهری (مطالعه موردی شهر لنگرود)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی رشت

2 اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده علوم انسانی-گروه جغرافیا

چکیده

امروزه پدیده دستفروشی که از جمله مشاغل بخش غیررسمی شهر می‌باشد، پدیده ای شناخته شده و در عین حال پیچیده به نظر می‌رسد. گذشته از مسائل و مشکلات به وجود آمده توسط دستفروشان، این دسته از فروشندگان فرصت‌های ارزشمندی را نیز برای شهر و شهروندان مهیا می‌سازند. ایجاد اشتغال هرچند موقت برای افراد بیکار جامعه و به تبع آن کاهش انحرافات اجتماعی، کاستن فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد جامعه و ... نمونه‌هایی از این فرصت‌ها می‌باشند. اما مهم‌ترین مسئله ای که بسیاری از شهرها در این رابطه با آن مواجه هستند، مشکل حضور دستفروشان در پیاده روهای مراکز شهرهاست که موجبات ترافیک پیاده و سواره و ازدحام جمعیت در بخش مرکزی شهر را فراهم می‌نمایند. از همین رو در بسیاری از شهرها - از جمله شهر لنگرود - مکان‌هایی ویژه در قالب طرح‌های ساماندهی دستفروشان شهری جهت حضور این دسته از فروشندگان در نظر گرفته شده است. این تحقیق به دنبال آن است که علاوه بر برررسی پدیده دستفروشی در شهر، تأثیرات حضور یا عدم حضور دستفروشان در شهر را بر ترافیک پیاده و سواره شهری مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی می‌باشد. برای بررسی روابط بین متغیرهای مورد مطالعه نیز از آزمون‌های همبستگی پیرسون و همبستگی جزیی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حکایت از رابطه همبستگی مستقیم بین تعداد دستفروشان در مرکز شهر و حجم ترافیک پیاده و سواره در مرکز شهر و نیز رابطه همبستگی مستقیم بین تعداد دستفروشان در بازارهای حاشیه شهر و حجم ترافیک پیاده و سواره در حاشیه شهر و از سوی دیگر رابطه همبستگی معکوس میان تعداد دستفروشان در بازارهای حاشیه شهر و حجم ترافیک پیاده در مرکز شهر و درنهایت عدم رابطه همبستگی معنادار بین تعداد دستفروشان در بازارهای حاشیه شهر و حجم ترافیک سواره در مرکز شهر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Phenomenon of Peddling in City and Its Effect in the Pedestrian and the Ride Traffic Volume(Case Study: Langeroud City)

نویسندگان [English]

  • N. Molayi 1
  • A. Motiedost 2
  • H. Nazmfar 2
1 University of Rasht
2 University of Mohaghegh Ardabil
چکیده [English]

The phenomenon of Peddling (peddler) in a city is a known and complicated phenomenon. But the most important problem is the problem of the presence of the peddlers in pavements city centers. This problem cause traffic and crowding of population in city centre. Today Topics and Issues hawkers gathered or organized in many cities is considered one of the most important urban issues. The main problem that many cities in relation to hawkers and urban Peddlers faced with the problem of the people on the sidewalks of the city and particularly in the urban centers. To solve this problem, in recent years, initiatives such as the Reorganization Plan or Reorganization Plan barrier crossing urban street vendors implemented in different cities, in the form of the scheme in some cities, special places for the vendors is considered Although many vendors, organizing projects, analyzing the causes of the growth of informal markets in the central area, had little success And also among the vendors is considered false jobs, however, due to past experiences, the destruction of specific sites of vendors is not recommended by experts and urban planners in any way. Langerood city within a city due to its small size and focus of the various applications such as commercial, office, residential, recreational downtown traffic problems together with horse and foot traffic is faced with problems. In addition to issues related to the movement of vehicles, presence of vendors and retailers in the city center as well as increase the foot traffic and the problems it has had in the city. Hence, in this city, organizing projects carried out in urban hawkers and market vendors, especially in the outskirts of urban activities is considered. This research is followed to study the effects of the presence or lack of the presence of peddlers in city in focuses of crowding of population. The study method is as kind of descriptive- analytical studies. It has been interviewed with 379 persons of the peddlers (oral interview or questionnaire) totally. Sampling method is simple random sampling too. The qualitative analysis and statistical tests are used to answer the research questions. It is used for data analysis from Excel and SPSS software. Spearman correlation coefficient and partial correlations is used to determining relationship between variables.Some of the findings of this study are: Female peddlers are active among peddlers of Langeroud City, in addition to male peddlers. The age average of peddlers of Langeroud City is fairly young. Most peddlers have medium education. Most peddlers of Langeroud City live in this township. The medium number of peddlers that are active in marginal markets of Langeroud City is more than the medium number of peddlers that are active in city centre of Langeroud.The results of this study indicate that: 1- There is a straight relationship between the numbers of peddlers in city centre and the crowd of city centre. 2- There is an inverted relationship between the numbers of peddlers in marginal markets and the crowd of city centre. 3- There is a straight relationship between the numbers of peddlers in marginal markets and the crowd of city margin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenon of Peddling (peddler)
  • Phenomenon of Peddling (peddler)
  • Crowding of population
  • City Centre
  • Marginal Markets
  • Langeroud City