ارزیابی ترجیحات و برآورد تمایل به پرداخت شهروندان اصفهانی به منظور استفاده از هوای پاک: رویکرد مدلسازی انتخاب و مدل لاجیت شرطی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد واحد بین الملل کیش

چکیده

این مطالعه با استفاده از رویکرد الگوسازی انتخاب و بهره‌گیری از مدل لاجیت شرطی، ترجیحات افراد برای ویژگی‌های مختلف هوای شهر اصفهان را مبتنی بر تئوری ارزش لاکنستر و تئوری تابع مطلوبیت تصادفی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. با استفاده از مقادیر تمایل به پرداخت‌های برآورد شده برای سطوح ویژگی‌های مختلف هوای پاک، می‌توان مقادیر رفاه را برای هر یک از سیاست‌های پیشنهادی محاسبه کرد. داده‌های این مطالعه از 500 پرسشنامه آزمون انتخاب که در شش ماه اول سال 1392 در شهر اصفهان تکمیل شد، بطوریکه پس از حذف پرسشنامه‌های ناقص و مرحله پیش آزمون، 7218 ردیف داده نهایی از تعداد 401 پرسشنامه آزمون انتخاب در قالب 6 پرسشنامه مختلف و 2406 مجموعه انتخاب که هر مجموعه انتخاب دارای دو گزینه (سیاست فرضی) بعلاوه یک گزینه (سیاست فرضی) وضعیت کنونی بود، استخراج شد. نتایج حاکی از آنست که افراد برای سیاست‌های حفظ و بهبود کیفیت ویژگی‌های مختلف کالای اکوسیستمی هوای پاک تمایل به پرداخت‌های نسبتاً بالایی دارند، بطوریکه افراد برای بهبود یک سطح ویژگی‌های کاهش بوی نامطبوع هوا، کاهش ریزش گرد و غبار سیاه، بهبود میدان دید و کاهش اثرات ضد سلامتی، 7500 تومان تمایل به پرداخت مثبت و معنی‌دار در یک فصل دارند. متغیرهای اقتصادی– اجتماعی مانند سن، متاهل بودن، فرزنددار بودن، تحصیلات، میزان مخارج ماهیانه خانوار و بومی بودن باعث افزایش تمایل به پرداخت‌ها شده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preferences Evaluation and Estimation of Esfahan Citizens' willingness to pay To use the Clean Air: conditional logit model and choice modeling Approach

نویسنده [English]

  • S. samadi 1
چکیده [English]

Although the environment especially clean air plays important role in human life, But since the actual value of these services are unclear. Today the most important challenges facing governments are Environmental crises and deal with air pollution. Therefore governments are trying Find scientific solutions to adopt policies based on the results of surveys and with emphasis on the Evaluation citizens' preferences to these problems. Choice experiment as a subset of choice modeling is the new methods for estimation of nonmarket commodities value and preferences Evaluation in dealing with environmental commodities. In this study we use choice modeling approach and conditional logit model based on Lancaster’s value theory and random utility theory. The data extract from 500 questionnaires that filed in spring and summer of 2013. After eliminating incomplete questionnaires and pre-test 7218 final data extract from 401 disparate questionnaires in 2406 choice set that every choice set have 3 hypothetical policies. The results show that people have high WTP for hypothetical policies Maintain and improve the quality of clean air different attributes. So that individuals for Improve a level of features respectively reduce the air unpleasant smell, reduce the perception of black dust, Improve Visibility and reduce the effects of anti-health have 75000 Rials WTP. Social- economic variables as age, marriage, parenting, education level, household monthly expenses and is native increase WTP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choice Modeling
  • Choice experiment
  • conditional logit
  • Isfahan air pollution