بررسی و رتبه بندی علل تأخیر درتملک اراضی پروژه‌های عمرانی مطالعه‌ی موردی: دیدگاه معارضان ملکی بزرگراه‌های شهید بروجردی و آیت‌الله سعیدی شهرداری تهران

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه پیام‌نور، تهران،

3 دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

اگرچه موضوع تأخیر در پروژه‌های عمرانی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و عوامل مؤثر و نیز اولویت آن‌ها شناسایی شده، اما در کمتر مطالعه‌ای در این حوزه تملک اراضی به عنوان عاملی اساسی در تأخیر انجام پروژه‌های عمرانی معرفی شده است. با این وجود و در ایران تأخیر در تملک اراضی واقع شده در مسیر این پروژه‌ها و به‌ ویژه پروژه‌های بخش راه را می‌توان یکی از اساسی‌ترین علل تأخیر در کل پروژه قلمداد نمود. بر این اساس، شناسایی علل تأخیر در تملک اراضی بخش عمده‌ای از علل تأخیر در کل پروژه را تبیین نموده و از این‌رو، این مطالعه کوشیده است تا علل تأخیر در تملک اراضی پروژه‌های عمرانی راه‌های درون شهری و با تأکید بر دو پروژه‌ی بزرگراه شهید بروجردی و آیت‌الله سعیدی شهرداری منطقه‌ی 18 تهران را از نگاه مالکان آن‌ها مورد بررسی قرار دهد.
داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه‌ای محقق ساخته جمع‌آوری گردیده و نمونه‌ی آماری آن را نیز مالکان اراضی این دو مسیر تشکیل می‌دهد. با استفاده از تکنیک AHP، نتایج این مطالعه نشان‌دهنده‌ی آن است که مهم‌ترین علل تأخیر معرفی شده از نظر مالکان و به ترتیب اولویت شامل: عدم پاسخگویی مسئولین مرتبط، عدم جایگزینی مناسب برای ملک، ضعف پیگیری دستگاه اجرایی برای خرید ملک، عدم اعتماد مالکان به مسئولین و عدم توانایی کارفرما در جلب اعتماد مالکان، عدم توانایی ارتباط مناسب بین کارفرما و مالکان، وجود نارسایی در قوانین و مقررات موجود و عدم اطلاع رسانی درباره‌ی مزایای اجرای پروژه به مالکان است. از نگاه سیاست‌گذاری و با توجه به آنکه کلیه این عوامل را می‌توان در گروه عوامل مدیریتی جای داد لزوم بازنگری در تیم مدیریتی برای کاهش زمان تأخیر در تملک امری ضروری است. ایجاد گروه کارشناسی که بتواند عوامل موثر بر تأخیر را مورد بازنگری قرار داده و با بهبود آن زمینه را برای کاهش آن فراهم نمایند پیشنهاد سیاستی این مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and ranking the causes of delays in land acquisition of construction projects. A Case Study of Shahid Boroujerdi and Ayatallah Saeedi Highways Projects of Tehran Municipality in Perspective of Land Opponents

نویسندگان [English]

 • S. Zeidi Zadeh 1
 • H. pooshdoozbashi 1
 • H. komasi 2
 • M. Mehdi Zadeh Shahi 3
 • F. Dehghani Bozorgabadi 1
 • Ma. feizpour 1
1 Yazd University
2 , Payame Noor University of tehran
3 , Payame Noor University of tegran
چکیده [English]

Delay in construction projects can be considered as a major problem in almost all of these projects and especially, this is visible in developing countries. Hence, the relatively extensive studies that conducted in this issue have attempted to identify the factors affecting delays in construction projects in order to provide the further reductions in delays. In another approach, the present studies using different methods have attempted to indicate and then rank the factors affecting the delays and this has been performed usually according to experts' viewpoints that could be classified in three major groups, clients, consultants, contractors. Nearly, 200 factors has introduced in these studies that could be classified in 11 categories. Nonetheless and in almost all of these studies, the delays in land acquisition of construction projects has not considered as the main factor of delays. Whereas, this factor can be considered as the major causes of delays in Iran. According to this perspective, the main parts of investigating the causes of delays in these projects can be explained by indicate these factors. Therefore, investigating and ranking the main causes of delays in land acquisition of construction projects is the main problem in this study. This study is performed according to viewpoints of land opponents of Shahid Boroujerdi and Ayatallah Saeedi Projects in Region 18 of Tehran as two projects that the Failing to land acquisition is the main causes of delays in these projects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • causes of delays
 • Inter-urban roads
 • construction projects
 • land acquisition
 • Inter
 • urban roads
 • Land Opponents
 • AHP Technique