بررسی نقش شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
امروزه وجود مناطق فشرده و فرسوده ی شهری از جمله واقعیت‌های شهرهای متوسط و بزرگ کشور است که به همراه خود مسایل و نیازهای خاصی را ایجاد کرده‌اند، به طوری که بر تصمیم گیریهای مدیران شهری اثرگذار بوده و بخش مهمی از فعالیتهای آنان به بهبود شرایط و راهکارهای مناسب برای بالا بردن شرایط زندگی در این مناطق اختصاص یافته است. این بافت ها مشکلی برای شهرها از نظر امنیتی، اجتماعی و اقتصادی هستند و در حقیقت می توان از آنها با نام بافت های ناکارآمد شهری یاد کرد. طی سالیان گذشته دولت راهکارهای گوناگونی را در را ستای احیاء، بازسازی و بهسازی این بافت ها تجربه کرده است ولی بسیاری از برنامه ها و مدل های در نظر گرفته شده با واقعیت این بافت ها متناسب نبوده است. نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده تحقق نخواهد یافت، مگر اینکه این فرایند با توجه کامل و مشارکت همه جانبه شهروندان ساکن در این مناطق و با در نظر گرفتن منافع آنها طراحی و اجرا شود. از آنجا که شهر اصفهان به عنوان سومین کلانشهر کشور با مشکلات یاد شده روبروست، این پژوهش به بررسی نقش شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه 6 این شهر به عنوان محدوده ای که قسمتی از بافت های فرسوده را در خود جای داده است پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، کتابخانه ای-میدانی و توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای Excel و Spss مورد پردازش و تحلیل قرار گرفتند و برای ترسیم نقشه ها نیز از نرم افزار Arc view GIS استفاده شده است. هدف بررسی عوامل موثر بر جذب مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در منطقه 6 اصفهان است. جامعه آماری جمعیت محدوده بافت فرسوده منطقه 6 که مشتمل بر 35000 نفر و جامعه نمونه طبق فرمول کوکران 400 نفر تعیین گردید. بر اساس نتایج تحقیق، بین میزان امکانات و خدمات در محله با میزان مشارکت مردم در دو محله مفت آباد و کوله پارچه ارتباط معناداری وجود دارد ولی در سعادت آباد این فرضیه رد می شود و همچنین بین زمینه های اعتمادسازی با میزان مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی در سه محله ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the role of citizens in reformation and modernization of old worn out civil textures (Case study: 6th zone of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • J. Mohammadi
  • Hr. Varesi
  • R. Akbarzadeh
چکیده [English]

1-Introduction
These days one of the realities of middle and big cities of the country is the old civil zones that have their own problems. Inaccessibility to facilities and services , being tight and narrowing of allies and etc… across the districts are some problems that the old and worn out textures of 6th zone has them. So with regarding such problems, on one hand, should use of local participation strategies and non governmental forces( citizens, private sector, owners ,…) involved in reformation and modernization of old worn out textures. On the other hand, creating the grounds for trust making and offering facilities and urban services in order to providing backgrounds for participation in reformation and modernization of living environment are necessary.
2-Theoretical basis
Old worn out civil texture refers to legal districts of cities that have low value from place, environment and financial aspects and are vulnerable because of skeletal worn out, inaccessibility to transportation, facilities, services and urban infrastructures. In relation with reformation of worn out texture, public partnership has more part in development process of these textures and getting information about type and rate of public partnership in civil construction and development, specially urban development, makes planner able to give special attention to this phenomenon as one of the effective pillars in implementing proposals and urban development plans. So reformation and improvement of worn out texture as a suitable solution for qualitative improvement of texture is possible only with public and governmental partnership. In Isfahan, many of districts have worn out textures too but hence Moft Abad, Koole Parche and Saadat Abad districts as worn out texture districts are located in 6th zone of this city and most of the districts of this zone have high financial advantages so are in priority from reformation and improvement aspects. Because of residents and the owners poverty of these textures, there is no automatically reformation and reconstruction and also investors don’t have any inclination to investment in them.If the direction of reformation of worn out texture continues in this way and unplanned interventions are doing there, day by day will increase the problems of these textures and change to disorderedplaces. With regarding such problems and issues, paying attention to public institutions and participating them in reformation, modernization and improving the present situation of these textures is necessary.
3-Discussion
The 6th zone is located in southeast of Isfahan and from north reaches to Si-o Se Pol(bridge) in the direction of Zaiande Rood river to Bozorgmehr bridge,from the south reaches to Ashkavand bridge in the direction of train rail to Rah Aahan (rail) bridge, from the east reaches to Bozorgmehr bridge in the direction of river to Ashkavand bridge and from the west reaches to Rah Aahan (rail) bridge in the direction of Shahid Dastjerdi highway to Si- o-Se Pol(bridge). Space area of the zone is around 6707(hectare ) and the population is 111417 peoples. The size of worn out texture in this zone is 116/43 hectare that is for three districts, Moft Aabad, Koole Parche and Saadat Aabad and main problems of the worn out textures of this zone are the lack of facilities and services , low quality of buildings and materials, being tight and narrowness of allies, unsuitable accessibility and low safety across the district.
4-Conclusion
400 questionnaires with regarding the population of each district, 210 questionnaires in Moft Aabad district, 110 questionnaires in Saadat Aabad and 80 questionnaires in Koole Parche were distributed. 2-3- Studying the condition of facilities and services: Except religious and commercial centers and somehow the civil facilities, Moft Aabad and Koole Parche have very bad conditions in having facilities and services. But Saadat Aabad in comparison with two other districts has better condition. 3-3- Studying the rate of public participation:tendency to reformation of residential houses, reconstruction of passerby ways, infrastructures facilities and installations and also tendency to local associations and communities among residents is high but when needed, the plans for changing buildings and estates , financial help and also tendency to participation in creating funds , has low percent and the activity of authorities for asking and surveying the ideas of the district residents in plans and increasing the level of awareness of citizens in attracting their partnership in reformation and reconstruction have low levels and also the rate of residents supervisions in reconstructions that were made in these districts had low levels in questionnaires. In general the rate of partnership was low. 3-4- Studying the rate of trusting of residents to authorities : The opinion of residents about trusting to civil authorities has offered low percent. And an interview that was done with some residents insisted on this matter that municipalityand civil authorities are more thinking about their advantages and profits than people and their aim is buying the lands and buildings of residents with low prices and don’t act based on their promises so this caused that trust rate of residents to authorities became low. 3-5- Testing the hypotheses: In first hypothesis, according to the Pierson correlation coefficient and simple linear regression between the partnership rate of people and the rate of facilities and services in Moft Aabad district with 0/521 correlation coefficient and in Koole Parche with 0/502 correlation coefficient , there is high correlation. But in Saadat Aabad with 0/094 correlation coefficient, this hypothesis is rejected. In second hypothesis, between the rate of public partnership and the grounds for trust making in district (in Moft Aabad with 0/581 correlation coefficient, Koole Parche with 0/621 correlation coefficient and Saadat Aabad with 0/502 correlation coefficient)there is a high correlation and hence the trust rate of people to authorities was low and the rate of public partnership was low too.
5-Suggestions
The old worn out textures are vulnerable districts against natural hazards that needed to planning and coordinated involvement and intervention fororganizing and in this aspect one of the most important strategies for reformation and modernization the worn out textures is using the partnership of citizens because one of the main measures in being successful for planning is partnership and without it couldn’t be hope to the effectiveness of reformation and modernization plans. Offering facilities and services and trust making are two key factors for attracting citizens partnership in such a way that their lacking cause the decrease of their partnership in creating and performing plans.
Key words: Worn out texture, reformation, modernization, partnership, trust making, 6th zone of Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Worn out texture
  • reformation
  • modernization
  • Partnership
  • trust making
  • 6th zone of Isfahan