بررسی تاثیر بام های انعکاسی در کاهش اثر جزیره حرارتی شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

نویسندگان

چکیده

با توسعه شهرها، چشم اندازها تغییر می کند. ساختمان ها، جاده ها و دیگر زیرساخت ها، جایگزین زمینهای روباز و پوشش گیاهی می شوند. این توسعه منجر به شکل گیری جزیره حرارتی شهری شده که به موجب آن مناطق شهری دماهای گرمتری را نسبت به مناطق روستایی اطراف شهر تجربه می کنند. این تغییرات دمایی باعث پایین آمدن کیفیت زندگی شهری، بویژه در مسایل مربوط به آسایش دمایی می شود. از آنجایکه بیشتر سطوح شهری را بام ها، خیابان ها و پیاده رو ها تشکیل می دهند توجه به این سطوح شهری در کاهش اثر جزیره حراتی می تواند موثر باشد. هدف این تحقیق بررسی نقش بام های انعکاسی در کاهش اثر جزیره حرارتی شهری می باشد. در این تحقیق با استفاده از تصاویر چند زمانه لندست TM ، تاثیر استفاده از بام های انعکاسی (ایزوگام) بروی تغییرات بازتاب، جذب و دمای سطح شهر کرمانشاه بین سالهای 1987 تا 2011 مورد بررسی قرار گرفت. برای بدست آوردن دمای سطح زمین از الگوریتم تک باندی کین و همکاران استفاده شد. نتایج بررسی های آماری نشان داد که میزان قابلیت انعکاس در دوره زمانی مورد مطالعه به طور میانگین 8 درصد افزایش داشته است و این افزایش انعکاس موجب افزایش مساحت طبقه دمایی خنک که توزیع آن بروی ساختمانهای مسکونی است، شده است. این در حالیست که با توسعه شهر و کاهش پوشش گیاهی داخل شهر و اطراف رودخانه قره سو، مساحت طبقه دمایی بسیار خنک کاهش زیادی داشته است و مساحت طبقه دمایی بسیار گرم افزایش داشته است. بررسی تغییرات فضایی بازتاب و دمای سطح زمین در دوره مورد مطالعه نشان داد که در مکانهایی که بازتاب افزایش یافته است دمای سطح با کاهش همراه بوده است و استفاده از بام های انعکاسی در کاهش اثر جزیره حرارتی می تواند موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of influence of reflective roofs on reducing urban heat island effect by satellite images(A case study in Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • K. Alavipanah
  • A. Khazai
  • S. Hashemidarebadami
چکیده [English]

As urban areas develop, changes occur in the landscape. Buildings, roads, and other infrastructure replace open land and vegetation. This development leads to the formation of urban heat islands, whereby urban regions experience warmer temperatures than their rural surroundings. The temperature changes decrease the quality of urban life, especially in matters relating to thermal comfort. Where as most urban surfaces formed from rooftops, streets and sidewalks, considering these surfaces, can be effective in reducing the urban heat island effect. The aim of this study was to evaluate the role of reflective roofs in reducing the urban heat island effect. In this study, using multitemporal images of Landsat TM, the impact of reflective roof (tar paper with Coating Aluminum foil) on changes in reflection, absorption and surface temperatures in Kermanshah city, between 1987 and 2011 were examined. To obtain the land surface temperature used the Qin ET all’s single-band algorithm. Results Statistical analysis showed that the reflectance in the period under study had an average 8% increase and this increase reflects increased a cooler temperature class’s area that distributed over of residential buildings. This is while with the development of the city and declining vegetation within the city and surrounding Gharehsou River, there has been a reduction the very cool temperatures area and Very warm temperatures have increased floor area. The spatial variation of the reflect and surface temperature during the study period showed that in areas that reflect the increased surface temperature was associated with a decrease and The use of reflective roof to reduce heat island effect can be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reflective roofs
  • single-band algorithm
  • urban heat islands
  • single
  • band algorithm
  • Kermanshah