تحلیل فضایی فرایندهای شهرنشینی در منطقه کلان شهری تهران

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

مناطق شهری با مشخصه‌هایی چون دگرگونی و پویایی مداوم بنا به مقتضیات و شرایط اجتماعی و اقتصادی دچار تحولاتی می‌گردند. این تحولات با توجه به تفاوت مکانی تحت فرایندها و سازوکارهای خاص شکل و توسعه‌یافته است. این پویایی‌ در شهرها و مناطق شهری تا کنون از دیدگاه‌های متفاوتی مورد بررسی قرارگرفته است؛ از جمله این دیدگاه‌ها، مدل شهرنشینی متغیر است که در آن ویژگی‌های زمانی شهرنشینی در سه فاز شهرنشینی، برگشت تمرکز و شهرگریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از دیدگاه‌های این مدل سعی در بررسی کارکرد مناطق شهری در منطقه کلانشهری تهران دارد. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش روشی توصیفی و تحلیلی سعی شد تا الگوی حاکم بر شهرنشینی منطقه کلان‌شهری تهران تعیین گردد. بر اساس یافته های پژوهش، برون افکنی جمعیت و فعالیت به پیرامون و حرکت روزانه جمعیت از مرکز به پیرامون، سبب شکل گیری و رشد سکونتگاه ها و مراکز جمعیتی پیرامون منطقه کلانشهری شده است. این فرایند با توجه به رشد شهرهای کوچک، حرکت شهرهای میانی به سمت استقلال عملکردی و تغییر فرایندهای مهاجرتی از مرکز به پیرامون می تواند به عنوان مرحله شهرگریزی پذیرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of urban process in the Tehran metropolitan region

نویسنده [English]

  • A. rajaei
tehran university
چکیده [English]

Urban areas with features such as constant change and dynamism and Social and economic situations will evaluate. The evolution and dynamics for locational circumstances are different and developed and shaped under specific processes and mechanisms. The dynamics in urban areas have been studied from different perspectives. Including the view of differential urbanization model in which timing Properties of urbanization in the three phases of urbanization, Polarization reversal and
conterurbanization surveyed. In this research with this model try to survey urban areas in
Tehran metropolitan areas in particular. In the present study, using
descriptive and analytical principles we tried to find Pattern of urbanization, in metropolitan area (Tehran). Based on this research, the movements of population and activities outside of region, commuting of population of around to center has led to formation and growth of settlements. Attention to differential urbanization model, this period is known Counterurbanizaion. This process accepted with growth of small cities, movement of intermediate cities to dependent and change in migration trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • differential urbanization
  • Polarization reversal
  • counterurbanization
  • commuting
  • Tehran metropolitan region