تحلیل جایگاه پیرانشهر بر اساس شاخص‌های استراتژی توسعه شهری

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی شهر پیرانشهر بر اساس اصول چهارگانه استراتژی توسعه شهری و شاخص‌های آن است تا با دیدی مشارکتی و با مشارکت ساکنان و ذی‌نفعان پیرانشهر به سؤال اصلی پژوهش که "آیا شاخص‌های استراتژی توسعه شهری در پیرانشهر در وضع مطلوبی قرار دارد؟"، پاسخی از دیدِ ساکنان این شهر داده شود. روش پژوهش توصیفی‌ ـ ‌تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها نیز به صورت میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده که بدین‌ترتیب، داده‌های تحقیق از سه گروه جامعه آماری یعنی شهروندان، مسوولین و نخبگان، جمع‌آوری و جهت تحلیل این داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شده است. همچنین برای تصویرسازی داده‌ها نرم‌افزار ArcGis به‌کار رفته است. نتایج نشان می‌دهد که میانگین کلی گروه‌هایِ شهروندان، مسوولین و نخبگان به‌ترتیب معادل 42/2، 31/2 و 15/2 بوده و هر سه گروه وضعیت پیرانشهر را به‌لحاظ برخورداری از شاخص‌های CDS مطلوب ارزیابی نکرده‌اند. تفاوت دیدگاه گروه‌ها با استفاده از آزمون مانووا حاکی از تفاوت معنادارِ دیدگاه گروه‌های شهری دارد، به گونه‌ای که بین دیدگاه گروه‌ها در رابطه با همۀ شاخص‌های CDS به‌جز شاخص "حکمروایی" تفاوت معناداری وجود دارد. استنباط آماری مدل معادلات ساختاری در رابطه با معنی‌داری تفاوت‌ها و اثرگذاری متغیرها بر یکدیگر نیز نشانگر آنست این نسبت در مدل گروه "شهروندان" به صورت "رابطه‌ منفی" در ضریب همبستگی بین شاخص‌های CDS ارزیابی شده است که ناشی از تمرکزگرایی شدید اداری و مدیریتی، کم‌توجهی به یکپارچگی نهادهای حکومتی و نبود نظام مناسب رقابتی و بانکی بودن است که سبب تفاوت معنی‌دار بین محلات شهری در سطح توسعه شهری شده است. در نهایت بر پایۀ استدلال آماری آزمون کروسکال‌والیس، محله "فرهنگیان" با بیشترین میانگین رتبه‌ای (18/255) در رتبه‌ اول قرار دارد و بنابراین، این‌گونه استنباط می‌شود که ساکنان محلات پیرانشهر در رابطه با وضعیت شاخص‌های CDS دیدگاه متفاوتی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing situation of the Piranshahr based on the CDS indicators

نویسندگان [English]

  • E. sharifzade aghdam 1
  • A. sheikhi 2
  • H. hataminejad 2
  • A. pourahmad
1 university of zanjan
2 university of tehran
چکیده [English]

Introduction
Existing programs in the Iran for cities, in the form of comprehensive and detailed plans are discussed, because most of the physical, are static and traditional And editing their social, economic, and management is not included in the action with numerous issues are facing, not accountable the current needs of the city. Thus the transition from pattern of to the urban comprehensive plans with respect to the property combines strategic planning, flexibility and dynamism it seems necessary. CDS approach as a strategic planning and in response to management inefficiencies and reduced quality of life in urban areas was raised in the literature planning. CDS is a program with strategic nature that editing based on the participatory making-landscape done. CDS will focus on strengthening the competitiveness of the economy But also environmental aspects, city management, finance, infrastructures, urban structure and poverty reduction cover. Piranshahr functioning in the last decade because official Tamarchin border-market and the special position alters the needs of its residents living there Social and economic conditions specific to this city has created. It is therefore necessary that city from principles of the plan, proper, flexible and consistent with the terms of that benefit. Because the development plans due to the structural weakness and because more physical, traditional static and most important of all the "lack of participation" people have faced, Piranshahr not accountable current needs. Based on what was said, the present study aims to evaluate the city's vision and cooperative partnership based on four residents Piranshahr CDS indices and see that of their residents. Based on what was said, the present study aims with vision participatory and with partnership residents piranshahr to evaluate the city based on CDS indices provide.
Theoretical bases
CDS is initial definition in a simple an action plan for balanced development of the cities in which the main focus on strengthening the competitive of the economy in the face of poverty reduction, environmental issues, urban structure, infrastructure and financial structure is. CDs is a program with strategic nature that simultaneous on the preparation and implementation document insists. Document mentioned a tool in which the participatory techniques used and main purpose to provide the sustainable urban development through capacity building community for participatory making-landscape and collective action is. This document is other hand based on a shared vision to improve the quality of urban governance and management, to increase investment in order to increase employment and urban poverty reduction is editing and on the other hand, prepared until the growth of cities ensure social justice. Urban development strategy from view of the World Bank is based on the 4 general principle of good governance, the banking, it is livable and competitive.
Discussion
This study is descriptive-analytical and obtaining data is based on the field study and by the tools of questionnaire. Data obtaining is done through three groups of the residents (382 persons), authorities (40 persons) and experts (38 persons).in order to data ,SPSS software package is used .furthermore to imaging data Arc GIS is used and the results are displayed on a map. Both descriptive and inferential analyzes have been conducted.
Initially of Piranshahr on CDS indices have been measured in terms of civic groups. Thus, Initially, the mean of each indicator and sub-criteria have been achieved and the status of each indicator in Piranshahr assessed. Then with using from inferential statistics to significant difference among the groups in relation to indicators has been. Different views of urban neighborhoods Piranshahr based on the Kruskal-Wallis test was specified. The software Lisrel fit indices for measuring and evaluating the impact of CDS indices are used to each other.
Conclusion
The results show that the average CDS indices in Piranshahr view groups of citizens, officials and elite respectively 2/42, 2/31 and 2/15 respectively. The mean obtained for each of the three groups of no less than average (3), respectively. So we can say that "Piranshahr in terms of indices urban development strategy are not in good condition".
Manova test results also indicate the views the three groups differ with respect to indices and the index of "governance" (F (2, 479) = 2.48, P = 0.084), there is no significant difference between urban groups. Kruskal-Wallis test represents that the neighborhoods residents have different views to CDS indices, so that the neighborhood "Farhangian" with the highest average ratings (255/18), the first rank is assigned. This shows that the residents of the neighborhoods in Piranshahr appropriate Indices Status have been to evaluate.
The results of structural equation modeling in software Lisrel also shows a good reliability and significant relationship between the variables. Based on the results of the structural equation model, the significant coefficients and parameters obtained structural indices obtained the parameters of the model is not statistically significant, because a significant amount of testing a larger number 2 and number -2 is smaller. Results showed significant differences there between neighborhoods of Piranshahr in the CDS indices. Such a situation can be found on the correlation coefficient between CDS indices in model negative correlation indicates that citizens are clearly visible and induced extreme centralization of administrative and management, government institutions, and lack of attention to the integrity of the banking system is competitive and appropriate that caused significant differences between urban the neighborhoods and in the urban development has caused many of the indicators in Piranshahr be less than the average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sCity Development Strategy
  • CDS Index
  • Piranshahr