تحلیل و رتبه بندی عوامل بازار رهن و اوراق مشارکت در افزایش استطاعت مالی خانوارهای شهری جهت تأمین مسکن، (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

نویسنده

دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از این پژوهش، سنجش فضایی بافت محلات شهری به منظور مکان گزینی فضاهای همگانی امن است. در این راستا بافت محله وردآورد که به دلیل ویژگی‌های خاص، موجبات ایجاد معضلات و آسیب‌های اجتماعی را در فضاهای شهری خود فراهم کرده است، به عنوان نمونه موردی بررسی می‌شود. پژوهش از نوع کاربردی و شیوه مطالعه بر حسب روش و ماهیت، توصیفی-تحلیلی و تجربی-پیمایشی است. بنابراین، در تبیین ادبیات و سوابق موضوع تحقیق و ارایۀ مدل تحلیلی پژوهش از مطالعات کتابخانه‌ای و برای جمع آوری اطلاعات با توجه به ماهیت تحقیق از روش‌های میدانی و مطالعات اسنادی استفاده شده است. مدل تحلیلی پژوهش متشکل از شاخص‌های موثر بر امنیت در فضاهای همگانی محلات شهری در قالب 5 مولفه کالبدی، عملکردی، حرکت و دسترسی، ادراکی-معنایی و مدیریت شهری و 19 معیار و سنجه‌های ارزیابی آن، ارائه گردیده است. در ادامه، به منظور اولویت بندی شاخص‌های ارائه شده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای استفاده شده است. بنابراین، بر اساس نتایج حاصل از رتبه بندی، محدوده مطالعاتی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش چیدمان فضا، مناسب ترین مکان‌ها و موقعیت‌ها برای مکان گزینی فضاهای همگانی امن جهت ارتقاء امنیت در بافت شناسایی گردید. در انتها نتایج حاصل از تلفیق مدل‌ها و مطالعات انجام شده، در چارچوب مفهومی سوآت ارائه گردیده و به ارایۀ پیشنهادات بر مبنای مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze and Ranking the Factors of Mortgage Market and Bonds for Increasing Affordability of Urban Households to Housing Case Study: City of Urmia

نویسنده [English]

  • A. Abedini
University of Urmia
چکیده [English]

  Extended
abstract  1- Introduction Providing housing finance is one of the main components of housing sector’s
strategy and also one of the most main items of the housing economy. In Urmia
like other cities, deteriorating housing prices on one hand and households’
low- income in contact with house prices in other hand, has considered housing
affordability of the citizens. This paper first analyses and then prioritizes
the mortgage market and mutual funds, the affecting factors on increasing urban
households’ housing affordability.  2- Methodology of Research This is an applied research that applies a descriptive- analytical approach
to analyze and rank two factors of the mutual funds and mortgage market on
increasing urban households’ housing affordability by using SWOT model. Data
collection was done in two stages inner (strength and weakness) and outer
(opportunities and threats) were identified and selected in the first stage
based on interviews with experts in finance, banking professionals, experts of
urban planning. Then the representative sample including experts was identified
to evaluate four factors in mortgages and bond certificates on urban
households’ affordability. Using questionnaires and evaluating the
representative samples by Likert 1 to 5 the strength, weakness, opportunities
and threats were identified. Then the matrix of four factors was evaluated and
ranked the factors that have been conducted and the conclusion is based on available
data. 3- Discussion  The reasons of Challenges and problems in the housing sector at macro level (country), especially
for low- income groups in urban areas can be
found in the following cases in Iran: The low per capita real income in all income groups, low-
income deciles’ relatively below the poverty line living, spending more than 50
percent of their income for housing by low- income groups, lack of housing in
many low- income classes, lack of welfare facilities and risky housing in low-
income groups, Low cost of land and housing prices in the area outside the city limits which causes informal settlements, lack of compliance between programs and low- income household’s conditions, no tendency to new financial
instruments to develop credit stock market and the banks investment bonds and certificates of
deposit and the secondary mortgage market, increasing liquidity risk for housing loans (loans with deposits), low- income families going out of the housing finance system, severe impact of exogenous factors such as the rising cost of land and housing in the housing finance system, unequal distribution of income among different groups of income, loss of affordable housing, the uneven distribution of urban income, the rapid growth of rental rates, the imbalance between supply and current housing demand and lack of low- income groups’ tend to sit flat. 4- Conclusion The results in micro level show that the following factors are more effective in housing
affordability of Urmia households between internal and external factors: Facilities without depositing, low-income
households’ entrance to housing market, low amount of facilities in proportion to the price of
residential units, daily increasing interval between facilities and housing
prices, possibility of increasing the repayment period, availability for all income groups, unaffordability of low- income households to bank repayments, raising affordability of low- income
households, the lack of participation of all banks in housing, providing a secondary mortgage market and ... . Finally this paper shows that the mortgage market and mutual funds act an effective
role on housing affordability of the urban households.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • ranking
  • Mortgage
  • Financing
  • Affordability
  • Housing
  • Urmia