بررسی توزیع مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت در سطح کشور، مقایسه تطبیقی آمار سرشماری 85 و 90

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه رشد روزافزون جمعیت شهرها موجب توسعه‌ی آن‌ها در محیط‌های پیرامونی و بروز پدیده‌ی پراکندگی شهری شده است. گسترش افقی شهرها علاوه بر آثار مخرب زیست محیطی، منجر به افزایش وابستگی به اتومبیل و تسلط الگوی جا به جایی اتومبیل محور در سطح شهرها شده است. یکی از دلایل تشدید کننده‌ی این امر، افزایش مالکیت اتومبیل است. از سوی دیگر توجه به چگونگی توزیع مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت در سطح کشور، به دلیل نقش آن در برنامه ریزی حمل و نقل و زیرساخت‌ها در سطح کلان ملی ضروری می‌نماید. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی چگونگی این توزیع و همچنین ارتباط رشد مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت با رشد تعداد خانوارها در سطح شهرستان‌های کل کشور پرداخته است. داده‌های مورد نیاز از اطلاعات تعداد خانوار و تعداد اتومبیل و موتورسیکلت در اختیار آن از آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور سال‌های 85 و 90 در سطح شهرستان ( 358شهرستان در سال 1385 و 387 شهرستان در سال 1390) استخراج شده است. تحلیل داده‌ها در محیط نرم افزار GIS و با بهره گیری از شاخص توزیع فضایی موران (برای سنجش درجه‌ی خودهمبستگی فضایی) و آماره G (برای تعیین الگوی قرارگیری خوشه‌ها) انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توزیع مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت در سال‌های 85 و 90 از الگوی خوشه‌ای پیروی کرده و رشد مالکیت اتومبیل در سطح شهرستان‌ها بیشتر از رشد تعداد خانوارها بوده است؛ البته این افزایش ناشی از تمایل خانوارهای روستایی به تملک تعداد بیشتر اتومبیل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the car and motorcycle ownership distribution all over the country, Adaptive comparative2006 and 2011 national census

نویسندگان [English]

  • v. daliri
  • a. goli
چکیده [English]

 

1- Introduction

Horizontal expansion of cities led to the loss of valuable agricultural land and natural resources as a result of environmental instability in development. On the other hand , the spread of urban development due to increased dependence on cars has been heavily criticized(Cao, Handy, & Mokhtarian, 2006: 1).

Modern urban life, accompanied by cars as the dominant mode of travel .Range of used cars is so high that the city life is almost impossible without a car. In fact, the car as an essential aspect of today urban life and ecosystem (Dennis, 2007, p. 14) and car ownership has become an important component of household travel behavior (Potoglou & Kanaroglou, 2006: 1).

Attention to how to car and motorcycle ownership distribution – particular on national level –cause to preference zones sake to better planning transport infrastructure and land-use on one hand, and attention to justice in facilities distribution on the other hand. Also, today's overall approach to household car ownership is taken into consideration. At the same time, a growing number of households and the growing number of cars and motorcycles check the appropriateness of the planning the needed features and services in rural and urban areas of the country is so important. Considering the importance of this issue, present study examined the distribution of car and motorcycle ownership across the entire city in the 1385 and 1390 census and it’s changes during this course and also relationship between growth of car ownership and a motorcycle with a growing number of households.

Unfortunately, there are no studies in the internal investigation in association with the distribution of cars and motorcycles owned by the national level. Studies in the field of car ownership in other countries other than the subject of this paper are on the issues.

2- Theoretical Foundations

In the classification of spatial patterns can be focused on how to order placement of areal units (Jay, 2000, p. 5). In fact, spatial autocorrelation measurement of the spatial relationships between the position and the value assigned to any Complications. As a result of this model distribution (spatial arrangement) the characteristics defined in three categories: cluster, randomized and distributed.

Moran index used to examine the overall spatial autocorrelation. Moran index is a numerical value between -1 to1.Negative values​​(-1

کلیدواژه‌ها [English]

  • car ownership
  • G- Statistic
  • motorcycle ownership
  • autocorrelation analysis
  • Moran index
  • G
  • statistic