بررسی عملکرد مدیریت شهری در رابطه با مشارکت شهروندان در امور شهری(مورد شهر فسا)

نویسندگان

مربی دانشگاه پیام نور جهرم

چکیده

از مهم‌ترین آثار مشارکت در فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت شهری می‌توان به ایجاد علاقه و اعتماد در مردم برای توسعه و پیشرفت، و کاهش تمرکزگرایی اشاره کرد. بنابراین مهم‌ترین ابزار برای مدیریت شهری موفق، بهره‌گیری از مشارکت مردم است. برای تقویت و گسترش امر مشارکت مردم در برنامه‌ریزی، شناخت عوامل مؤثر بر این امر ضروری است. مشارکت در کشور ما پدیده تازه‌ای نیست اما با رشد شهرنشینی و به تبع آن تغییر الگوی مشارکتی، لزوم بازبینی در این مفهوم و ارایه الگوی مناسب با نیازهای امروزی شهروندان احساس می‌گردد. شهر فسا با 92020نفر جمعیت در سال 1385از شهرهای پرجمعیت استان فارس است، از مشکلات فراروی مدیریت شهر فسا در خدمات‌رسانی مناسب به شهروندان که مرتبط با عدم مشارکت فعال شهروندان است را می‌توان به، کمبود درآمد مدیریت شهری، عدم همکاری برخی از شهروندان در رابطه با پرداخت عوارض به شهرداری و... می توان اشاره کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عملکرد مدیریت شهر فسا در رابطه با مشارکت شهروندان در امور مربوط به شهر است. در این تحقیق که از نوع کاربردی و توسعه‌ای است از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی برای پاسخ به سؤالات و ارایه راه‌حل برای مسأله مورد نظر استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از دو روش مختلف اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. در پژوهش حاضر حاضر جهت بررسی عملکرد مدیریت شهر فسا در رابطه با مشارکت شهروندان در امور مربوط به شهر ابتدا به مطالعه‌ی ادبیات مربوطه پرداخته شد، پس از شناخت نظریات و الگوهای مختلف، در تحقق عملی مشارکت دو پیش شرط ضروری یعنی: 1-گرایش و تمایل به مشارکت و 2- امکان مشارکت(مدیریت شهری) تشخیص داده شد. در نتیجه تمرکز اصلی بر امکان مشارکت(مدیریت شهری) قرار گرفت. جهت شناسایی و سنجش متغیرهای ضروری نشان دهنده عملکرد مدیریت شهر فسا در رابطه با مشارکت شهروندان در امور مربوط به شهر ده متغیر اصلی تشخیص داده شد. که به صورت پرسشنامه بررسی شد و بر این اساس پرسشنامه شناسایی متغیرهای امکان مشارکت تدوین، اجرا و تجزیه و تحلیل شد. همچنین بمنظور اطمینان از صحت گفتار مسئولین مدیریت شهری مصوبات شورای شهرفسا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می‌دهد. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیریت شهری شهر فسا در رابطه با افزایش مشارکت شهروندان نشان می‌دهد که مدیریت شهری‌شهر فسا در این رابطه عملکرد ضعیفی را داشته است، به طوری که نتایج تحلیل داده‌ها این عملکرد را در حد کم و خیلی کم ارزیابی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Function of Urban Management Regarding the Participation of Citizens in Urban Affairs: The Case of Fasa

نویسندگان [English]

  • H. Yaghfoori
  • s. Rafieyan
Lectureship in payam-e-noor University of Jahroom
چکیده [English]

Abstrac
We con to point to making interest and confidence in people for developing and to progress and decrease of centralization of most import effect of the process of to plan and to manage about the town so the most important tool for to succeed to manage about the town is to enjoy of people participate. Knowing the effeteness factors it is so important for to develop and to progress, of people participate. Participate is not new phenomena in our country, but with increase of city dweller and with result of this subject mean pattern change of participate, it feels that we should review in this sense and showing or presenting the suitable pattern, that it suit able with citizen needs fasa town with 92020 population in 1385 year is one of the most population city of fars province. Some (challenge) problems face with manage about the town in suitable serving to citizen that its related to not activate participate of citizen it is include , lack of income about mange the town, not participate of some of the citizen relate to pay taxes t office town. The goal of this research is to study of the function of management in fasa in relate to citizen participate in matter about the town. In this research that is apply and develop kind use of describe analyze research to answer the questions and presenting the key ways. The Use of two different ways mean, documentary and measuring for gather information. In this research for survey of manage about the fasa in relate to citizen participate in matter about the town, first study the relate literally after to recognize the view and different patterns in scientific research two pre-condition are essential mean: - tendency and to lean to participate and 2- possible participate (town management) in result the main focus on the. Possible participate (town management). For knowing and measuring the essential variables that shows the function of management of fasa in relate to citizen participate in matter about to town recognize ten original variables. That survey in form of questionnaire and basis of this questionnaire recognize the possible participate, to collect, performance about fasa we survey and analyze all of relate things. Result of this research show that town management of fasa in this case had a poor function so that the result of anally data this function in little and very little level.
Keyword: Participation of Citizens, in Urban Affairs, the Function of Urban Management, Fasa

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation of Citizens
  • in Urban Affairs
  • the Function of Urban Management
  • Fasa