سنجش عملکرد مدیریت شهری الکترونیک (نمونه موردی :سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد)

نویسندگان

1 سازمان فاوای شهرداری یزد

2 دانشگاه یزد

چکیده

با ورود به عصر حاکمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای زیست شهروندان، مدیریت شهری به عنوان مسئول اداره امور شهر به شیوه مدیریت الکترونیک مجهز گردید. در پی فراگیری استفاده از اینترنت، انتظار شهروندان و بنگاههای اقتصادی در خصوص استفاده از مدیریت الکترونیک جهت تسهیل دسترسی به خدمات شهری و تحقق مدیریت شهری الکترونیک، شهرداریهای کشور اقدام به ایجاد سازمان فاوا در زیرمجموعه خود نمودند که وظیفه مدیریت IT را برعهده گرفت. با وجود تحقق کم و بیش این شیوه در بسیاری از شهرهای کشور از جمله یزد، مشکلاتی از قبیل کمبود تخصص و ضعف کارکنان از منظر آشنایی با سیستمهای الکترونیکی روزآمد و ... دامنگیر شهرها شده و نتایج نامطلوبی را بهمراه آورده است. لذا پژوهش حاضر با هدف ارتقا عملکرد مدیریت الکترونیک سازمان فاوای یزد و در پاسخ به سؤالات زیر انجام پذیرفته است:1-عملکرد مدیریت شهری الکترونیک سازمان فاوای یزد تا چه حد در راستای اهداف آن می باشد؟2-راهبردهای ارتقا مطلوبیت عملکرد مدیریت شهری الکترونیک یزد کدامند؟تحقیق ماهیت کاربردی-توسعه ای داشته و به روش توصیفی-تحلیلی و داده ها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی به کمک پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید. در ادامه به روش ارزیابی BSC و تئوری فازی وضعیت عملکرد مدیریت شهری مورد سنجش قرار گرفت و شاخصهای مزبور بومی سازی گردید. نتایج پژوهش نشان داد: عملکرد سازمان به طور کلی در راستای اهداف و وظایف تعیین شده است، اما سهم منظرهای 4 گانه در عملکرد این سازمان یکسان نیست. منظر مشتری بیشترین و منظر رشد و یادگیری کمترین تأثیر مثبت را در عملکرد فعلی این سازمان برعهده دارد. برای حرکت بیشتر سازمان در جهت مدیریت شهری الکترونیک، به مدیریتی راهبردی نیاز می باشد تا به صورت سلسله مراتبی با توجه به چشم اندازها و اهداف سازمان، راهبردها و راهکارها و پروژه هایی را ارائه نماید و پس از اجرا عملیات پایش گردد.در پایان مقاله ضمن مقایسه منظرهای انتخابی، راهبردهای ارتقا عملکرد سازمان فاوای یزد ارائه شده است. این پژوهش می تواند زمینه ساز ظهور نگاه و برخوردی متفاوت با مبحث ارزیابی سازمانها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic Urban management performance measurement (Case Study: Yazd Municipality ICT Organization)

نویسندگان [English]

  • n. alimoradi 1
  • m. naghibi
  • n. esmailpoor 2
1 fava organization
2 yazd university
چکیده [English]

Having entered to the era of the ICT governance and the dominance of ICT over citizens environment and living space, there has been a major change in urban management as an entity responsible for the administration of the city. Urban management has been equipped with a modern method in urban management called “ electronic urban management”. Following Internet spreading and its public use , along with growing information and communication technology considering citizens and economic enterprises expectations to use electronic management for benefits such as simplification of business processes, reducing expenses and facilitate citizens' access to civil service, achieving urban electronic management Municipalities all over the country set out to create an organization in their offices called "The Information and Communication Technology - ICT abbreviated" undertaking the task of IT management.
Even Though this method is more or less realized in many cities, such as Yazd, some problems such as shortage of qualified professionals regarding the up to date electronic proficiency, lack of staff training in terms of basic understanding of the modern methods in electronic systems and even in some cases the lack of customer-orientation and … etc, resulted in plagued cities and has brought the adverse outcomes in the field of electronic urban management performance.
Therefore, the present study aimed at improving the electronic management performance of Yazd ICT organization in response to the two questions:
1. To what extend does electronic urban management performance of Yazd ICT organization serve its intended purposes?
2. What are the strategies to enhance the desirability of urban management performance of yazd city?
The research has development and practical nature and was attempting to collect data with descriptive – analytical method and library and document technique and survey method and "inventory" and "interview" techniques. Urban management performance functions were measured and analyzed with the "BSC" evaluation method and "fuzzy theory". Doing so with regards to the tasks and performance of Yazd ICT, perspectives and their indicators were determined. Then, through interviews with senior managers, employees, and in some cases according to the needs,surveyed through questionnaires the existing and desired organizational performance in each of the indicators, their desirability and their present situation were assessed and compared. The mean and standard deviation from the existing and desired was determined for each dimension, having compared the results of the each dimension, the balance or imbalance of different dimensions of the organizations were determined. In this study, the localization of Yazd ICT performance indicators were localized and lead to these conclusions:
Electronic urban management performance of Yazd is in line with the determined goals and tasks but portion of 4 perspectives differ in the performance of the organization. Customer perspective has the most positive impact and Growth and learning perspective has the lowest positive impact in the Current organization performance. In order to move further in the direction of electronic urban management, Strategic management and strategic thinking is required to adopt a hierarchical organization according to the visions and objectives, strategies, policies and projects to provide proper execution. Once implemented, these operations be monitored. Also comparison of selected perspectives of studied sample shows an imbalance between these perspectives.
Finally at the end of the paper, strategies for improving yazd ICT performance is provided.. This research can be pave the way for the emergence of a new look and a different approach to the topic of organizational assessment, particularly in organizations that are responsible for specific activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Measurement
  • Electronic Urban Management
  • Fuzzy theory
  • BSC
  • Yazd Municipality ICT Organization