دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1388 
1. بررسی ابعاد پیشگیری از بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر بابل)

صفحه 1-24

امین فرجی؛ صدیقه لطفی؛ آزاده عظیمی؛ صدیقه لطفی؛ احمد پوراحمد


3. پژوهشی در سنجش عوامل تاثیر گذار بر دیدگاه استفاده کنندگان از فضاهای فراغتی در شهر تهران

صفحه 51-76

محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ زهرا سبحانی