دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1388 
1. تحلیل الگوهای روابط میان حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی متأثر از ICT

صفحه 71-90

سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمدرضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مرتضی نعمتی