دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1389 
3. آسیب‌شناسی سیاست‌های دولت در ساماندهی اسکان غیررسمی، نمونه موردی: محلات نای‌بند، شیرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس

صفحه 29-54

احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ محمدتقی رهنمایی؛ محمدتقی رهنمایی؛ مهدی قرخلو؛ محمد اسکندری نوده


6. شناسایی مزیت‌های رقابتی در صنعت گردشگری به منظور جذب گردشگران خارجی مورد مطالعه استان اصفهان

صفحه 93-110

علی کاظمی؛ کریم آذربایجانی؛ علی صنایعی؛ بهرام رنجبریان؛ کریم آذربایجانی