دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1389 
2. تحلیلی بر طرح‌های احیاء و نوسازی بافت‌های فرسوده نمونه موردی محله جویباره اصفهان

صفحه 31-52

مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ حسن بیک محمدی؛ حسن بیک محمدی؛ زهره مهدیزاده


3. اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری

صفحه 53-70

جعفر هزارجریبی؛ ملک محمد نجفی