دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تابستان 1390 
2. ارزیابی آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران)

صفحه 19-36

جمال امینی؛ محسن احدنژاد؛ محسن احدنژاد؛ منوچهر فرج‌زاده اصل


7. تخمین تابع تقاضای سفر شهر بندر ترکمن

صفحه 123-140

خدیجه نصرالهی؛ عبدالحمید اونق