دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، پاییز 1390 
5. مدل تحلیلی برنامه‌ریزی تولید سفر و حمل و نقل هوایی در کشور

صفحه 81-94

عیسی ابراهیم‌زاده؛ محسن سقایی؛ الهام ایزدفر؛ نجمه ایزدفر