دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، پاییز 1391 
6. تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر تهران

صفحه 101-114

کرامت‌اله زیاری؛ لیلا واحدیان‌بیکی؛ زیبا پرنون