دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، تابستان 1392 
4. ارزیابی و تحلیل فضاهای عمومی شهری با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعه موردی: شهر تبریز)

صفحه 37-52

روشن کوشانه؛ محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی


5. راهبردهای مناسب برای توسعه ژئوتوریسم غار آبی سهولان

صفحه 53-68

نصرت مرادی‌هوسین؛ سید هدایت‌اله نوری؛ مامند خوش‌نظر


7. سنجش توسعه‌یافتگی مناطق شهری اصفهان در بخش مسکن

صفحه 85-100

وحید هاشمی‌امری؛ صادق هادیزاده‌زرگر؛ محمد مسعود


8. مکان‌یابی اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از GIS و تکنیک AHP مطالعه موردی: منطقه شش شهر شیراز

صفحه 101-118

اصغر رشیدی ابراهیم‌حصاری؛ محمدامین عطار؛ سعید گیوه‌چی؛ نسترن نصبی