دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، پاییز 1392 
4. تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران خارجی از کارکردها و زیرساخت‌های گردشگری مطالعه موردی: شهر قم

صفحه 69-88

حکیمه قنبری؛ میرنجف موسوی؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد؛ عیسی ابراهیم‌زاده؛ میرنجف موسوی


7. ارزیابی وضعیت ایمنی در پارک‌های شهری نمونه موردی: پارک‌های ناحیه‌ای شهر یزد

صفحه 123-138

سید مصطفی حسینی؛ محمد حسین سرائی؛ محمد رضا رضایی؛ محمد حسین سرائی