دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، تابستان 1393 
5. شاخص های تعریف و تعیین سکونتگاه های غیررسمی در ایران

صفحه 43-60

روح الله تولایی؛ محمد اعظمی؛ کیومرث ایراندوست


6. فرایندها و الگوهای شهرنشینی در ایران

صفحه 61-84

روشنک درویش زاده؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ فرانک سیف الدینی