دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، تابستان 1394 
3. تحلیل جایگاه پیرانشهر بر اساس شاخص‌های استراتژی توسعه شهری

صفحه 35-58

ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبداله شیخی؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد


4. بررسی نقش شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان)

صفحه 59-82

جمال محمدی؛ حمیدرضا وارثی؛ حمیدرضا وارثی؛ جمال محمدی؛ راضیه اکبرزاده شیخ محله


7. بررسی و رتبه بندی علل تأخیر درتملک اراضی پروژه‌های عمرانی مطالعه‌ی موردی: دیدگاه معارضان ملکی بزرگراه‌های شهید بروجردی و آیت‌الله سعیدی شهرداری تهران

صفحه 121-140

سمیرا زیدی زاده؛ هانیه پوشدوز باشی؛ حسین کماسی؛ مینا مهدی زاده شاهی؛ فاطمه دهقانی بزرگ آیادی؛ محمد علی فیض پور