دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، پاییز 1394 
3. تحلیل فضایی پراکنش فقر جنسیتی در فضاهای شهری

صفحه 43-64

فاطمه زادولی؛ حسین کریم زاده؛ شهریور روستایی


8. تحلیل نابرابری های ناحیه ای استان فارس با استفاده از مدلVIKOR

صفحه 145-166

اسماعیل صفرعلی زاده؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ رباب حسین زاده