نویسنده = محمدرضا رضوانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فضایی پوشش بیمه اجتماعی روستاییان در کشور و اثرات آن بر توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان دوستان، شهرستان بدره)

دوره 6، شماره 21، تابستان 1393، صفحه 1-20

محمد کوچکی؛ احد ساعی؛ اسماعیل تازیک بیارجمندی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی


2. توسعه و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی شهری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 87-110

محمدرضا رضوانی؛ حسین منصوریان؛ علی اکبر متکان؛ حسین منصوریان؛ محمدحسین ستاری