نویسنده = محمد سلطان حسینی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عوامل مؤثر بر جذب گردشگران ورزشی خارجی به کشور

دوره 5، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 25-46

حبیب هنری؛ مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی


2. اولویت‌بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری (مطالعه موردی شهر یزد)

دوره 4، شماره 16، بهار 1392، صفحه 65-88

منصوره سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ مجتبی لطفی