نویسنده = حسین منصوریان
تعداد مقالات: 2
1. فرایندها و الگوهای شهرنشینی در ایران

دوره 6، شماره 21، تابستان 1393، صفحه 61-84

روشنک درویش زاده؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ فرانک سیف الدینی


2. توسعه و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی شهری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 87-110

محمدرضا رضوانی؛ حسین منصوریان؛ علی اکبر متکان؛ حسین منصوریان؛ محمدحسین ستاری