دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. سنجش وضعیت شاخص‌های جهانی شهر دوستدار ِسالمند در کلان‌شهر تهران (AFC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1395

علی شرقی؛ اسماعیل ضرغامی؛ فرزانه صالحی کوسالاری؛ میلاد الفت


2. تحلیلی بر رشد شهر و پایداری اجتماعی - اقتصادی شهرهای بزرگ (با مطالعه شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1395

شهریور روستایی؛ اسماعیل علی اکبری؛ رباب حسین‌زاده


3. بررسی و تحلیل شبکه شهری منطقه کلانشهری تهران با استفاده از سه دیدگاه مبتنی بر گره، تراکم و قابلیت دسترسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1395

هاشم داداش‌پور؛ حنانه میروکیل


4. واکاوی ابعاد کیفیت محیطی تأثیرگذار بر حضورپذیری فضاهای تجاری (نمونه موردی: خیابان تجاری راهنمایی مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1395

تکتم روشن‌دل؛ هادی سلطانی‌فرد؛ شهاب عباس‌زاده؛ محمد سلمانی‌مقدم