اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مسعود تقوایی

دانشگاه اصفهان

m.taghvaeigeo.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهیار اردشیری

دانشگاه شیراز

ardashirishirazu.ac.ir

دکتر حسن افراخته

دانشگاه خوارزمی

afrakhtehtmu.ac.ir

دکتر حسن بیک‌محمدی

دانشگاه اصفهان

beikmohamadi_hyahoo.com

دکتر احمد پوراحمد

دانشگاه تهران

apouraut.ac.ir

دکتر محمدرضا پورمحمدی

دانشگاه تبریز

pourmohammaditabrizu.ac.ir

دکتر مرتضی توکلی

دانشگاه زابل

tavakoly52gmail.com

دکتر علی‌اصغر رضوانی

مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی صنایع و گردشگری

bhb32yahoo.com

دکتر کرامت‌اله زیاری

دانشگاه تهران

zayyariut.ac.ir

دکتر محمدحسین سرایی

دانشگاه یزد

msaraeiyazd.ac.ir

دکتر عباس سعیدی

دانشگاه شهید بهشتی

abdsaidiyahoo.com

دکتر اسماعیل شیعه

دانشگاه علم و صنعت ایران

es_shiehiust.ac.ir

دکتر علی عسگری

دانشگاه یورک

asgaryyorku.ca

دکتر ایران غازی

دانشگاه اصفهان

iranghaziyahoo.com

دکتر مهدی مؤمنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

momeni100gmail.com

دکتر عزت‌اله مافی

دانشگاه فردوسی مشهد

mafiferdowsi.um.ac.ir

دکتر رضا کاظمیان

مؤسسه سلطنتی فناوری، استکهلم

reza.kazemianabe.kth.se

دکتر علی مدرس

دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

amodarrexchange.calstatela.edu

دکتر علی مدنی‌پور

دانشگاه نیوکاسل

ali.madaninewcastle.ac.uk

دکتر سیدحسن مطیعی ‌لنگرودی

دانشگاه تهران

shmotieeut.ac.ir

دکتر اصغر نظریان

دانشگاه خوارزمی

a_nazarianyahoo.com