بررسی کاربری اراضی شهر نورآباد ممسنی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

نویسندگان

چکیده

  چکیده   تحلیل کاربری اراضی شهری؛ چگونگی استفاده، توزیع، حفاظت، ساماندهی مکانی – فضایی فعالیت‌ها و عملکردهای شهری را بر اساس خواست و نیازهای جامعه شهری، بررسی می‌کند. امروز با توجه به رشد نابسامان کالبدی شهرها و بی تعادل در کاربری‌های موجود و از طرفی برای ارتقای کیفی شهر نشینی و تعادل بخشی و ساماندهی و بهینه گزینی کاربری‌ها، اراضی شهر‌ها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این تحقیق، علاوه بر بررسی دیدگا ه‌های نظری و روند عملی چگونگی تحلیل کاربری اراضی شهری در ایران و جهان، برای نمونه به تحلیل کاربری اراضی شهر نورآباد ممسنی، به روش تحلیلی و پیمایشی پرداخته شده است. شهر نورآباد، نمونه ای از این شهر‌هایی است که براساس گسترش بی رویه و استفاده از زمین‌های مرغوب کشاورزی و همچنین پراکنش غیر اصولی خدمات، دچار کمبود امکانات و خدمات در سطح شهر است. این پژوهش جهت ساماندهی و تعادل بخشی و بالا بردن وضعیت کیفی زندگی شهری انجام گرفته است.   در این تحقیق، با روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، مسایل و کمبودهای کاربری‌ها به طور جداگانه به صورت کمی و کیفی، با لحاظ کردن شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر بررسی شده و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) به تجزیه و تحلیل کاربری‌ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده این مطلب است که با توجه به وضع نامطلوب کاربری‌ها، به ارائه راهکارها و پیشنهادهایی همانند توجه دولت به مناطق روستایی، برای مهاجرت کمتر به شهر، مشخص کردن محدوده توسعه شهر، به دلیل کاهش تخریب زمین‌های مرغوب کشاورزی، اصلاح بافت‌های روستایی که جزو محدوده خدماتی شهر شده اند، جهت حمل و نقل آسان، انتقال تجهیزاتی مثل، قبرستان و کشتارگاه از درون شهر به بیرون از شهر و انتقال کاربری‌های ناسازگار به خارج از شهر پرداخته، که ثمره آن تعادل بخشی به توزیع خدمات شهری و جلوگیری از گسترش بی رویه شهر خواهد بود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the application of Nur Abad Mamasani’s lands using the Geographical information system (GIS)

چکیده [English]

  Abstract   Investigating the application of city lands means the way the application, distribution, maintenance, local-spatial organization of the activities and city functions are analyzed on the basis of the needs and requirements of the civil society. Nowadays, paying attention to the inappropriate development of the cities and the imbalance of the current applications, on the one hand, and moving toward qualitative improvement of the citizenship, organizing and optimizing the application of lands in the cities, on the other hand, are among significant issues in this field.   In this research, the application of the land in Nur Abad Mamasani has been analyzed both analytically and theoretically moreover, the theoretical viewpoints and the applied procedures of the application analysis of the civil lands, both in Iran and the world, have also been analyzed. Therefore, Nur Abad Mamasani is an example of such cities which suffer from the inappropriate development, exploiting the fertilized agricultural lands, asymmetrical distribution of the services, absence of facilities and services in the city. This study aims at organizing, balancing and improving the quality of the civil life in the cities.   In this research, the problems and the application deficits have been discussed both quantitatively and qualitatively, using descriptive, analytical and survey method furthermore, the social, economical, natural situations of the city have been considered and analyzed using the GIS. The findings indicate that with regard to the inappropriate situation of the city application, solutions and methods such as the government's paying attention to the rural areas to prevent immigration to cities, determining the city development zone to prevent destroying the fertilized agricultural lands, modifying rural contexts which are included in the city servicing zone to facilitate easy transportation, transferring equipments such as cemetery, slaughterhouse from the inside of the city to the outside, transferring the inappropriate applications to the outside of the city are all appropriate approaches toward balancing the service contribution and preventing the widespread growth of the city.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: land application
  • Nur Abad Mamasani
  • optimizing
  • theoretical views
  • geographical information system (GIS)