فرایند پذیرش مقالات

فعالیت نشریه در حال حاضر متوقف شده است.