توقف فعالیت نشریه مطالعات شهری و منطقه ای

 

اعتبار علمی - پژوهشی نشریه مطالعات شهری و منطقه ای  طی ابلاغیه شماره /3/18/28749 مورخ 96/2/17  کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تابستان 95 لغو گردید.

________________________