بررسی تحولات جمعیتی و سکونتی در شهر قشم تا افق 1405

نویسندگان

چکیده

  چکیده   تعیین اندازه جمعیت و ویژگی‌های مهم آن، مشخصات مسکن مورد استفاده جمعیت در یک مقطع زمانی معین، شناخت کمبودها و نیازها و نیز امکانات بالقوه و استعدادهای جمعیت و استفاده از این شناخت در تهیه و ارزیابی برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی برای توسعه آینده امری الزامی است. این گونه اطلاعات مرجع و مأخذ مهمی برای توزیع عادلانه منابع مالی، خدمات دولتی در سطح کشور است. آگاهی مداوم از تغییرات ساختار جمعیتی در استانی مانند هرمزگان و شهری مانند قشم که در حال تحول سریع در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، از جمله ضروریات مسلم به شمار می‌رود. این مقاله با هدف بررسی تحولات جمعیتی سکونتی و پیش‌بینی جمعیت شهر قشم تا افق سال 1405 به عنوان یکی از شهرهای کوچک اندام کشور تدوین یافته است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کمی است. نتایج حاصله بیانگر این است که جمعیت 25 هزاری شهر قشم (1385) با استفاده از نرم افزار پیش‌بینی جمعیت ( People ) در سال 1405 به 50900 نفر، و تعداد خانوار به 12662 عدد خواهد رسید. بر اساس روش بر آورد خام میزان نیاز شهر قشم به واحد مسکونی جدید تا سال 1405 تعداد 6837 واحد مسکونی خواهد بود که این تعداد باید در دوره‌های مختلف با توجه به نیاز ساکنان در هر دوره ساخته شوند. بنابراین، برای دستیابی به برنامه‌ریزی مطلوب مسکن در شهر قشم باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات مربوطه ، روند گذشته در شؤونات اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه بررسی و تجزیه و تحلیل گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of populative and residentive changes in Qeshm city until 1405

چکیده [English]

  Abstract   Determination of population and its properties, Characteristics of settlement in determined time, reorganization of necessities and shortages, potential possibilities and population talents and using of this reorganization is necessary to provide and measure society and economical program for future. These info rmations are important references for justly distribution of financial sources and governmental services. Investigation of population changes in Hormozgan province and Qeshm city with rapid evolution of economic, social and cultural is necessary. Purpose of this paper is investigation of settlement and population changes and population forecasting for Qeshm city. method of this article is analyzing descriptive and quantitative metods. Result shows that population of thousand 25 Qeshm (1385) using use of anticipation people software will arrive to 1405 and number of family will arrive to 12662 family. Base on 50900 in estimation method Qeshm will arrive to 6837 new resident units until 1405 and these numbers in different periods must build need, Thus to access desirable housing planning in Qeshm reorganization present conditions and facilities, and analyzing economical and society factors affecting housing problems is necessary.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Residential and population changes
  • anticipation population
  • anticipation settlement
  • Qeshm