بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر بسیج اجتماعی؛ مطالعه موردی محله کشتارگاه در شهر یزد

نویسندگان

چکیده

  بافت‌های فرسوده حاشیه‌ای اغلب در زمره مناطق محروم شهر از نظر اجتماعی، اقتصادی و کالبدی هستند و این امر عامل نارضایتی ساکنان، عدم پویایی و رونق حیات شهری در آنهاست. محله کشتارگاه از بافت‌های فرسوده شهر یزد است و وجه تسمیه آن به استقرار کشتارگاه شهر و واحدهای مرتبط با آن در این محدوده بازمی‌گردد. اکنون کشتارگاه و بسیاری از فضاهای مرتبط از محله خارج شده‌اند، اما پسمانده‌های غیرفعال و گاه فعال، تغییر کاربری برخی از این فضاها به کاربری‌های ناسازگار، ادامه اطلاق نام کشتارگاه، فرسودگی بافت و ... موجب استقرار گروه‌های فرودست در این محدوده شده و زمینه بروز مشکلات فراوان را فراهم آورده است چنانکه نه تنها گرایشی از طرف سایر شهروندان شهر به ویژه طبقات اجتماعی متوسط و بالاتر برای سکونت در آن وجود ندارد، بلکه ساکنان کنونی هم در صورت فراهم شدن شرایط مهاجرت، تمایل به ترک محله دارند. هدف مقاله حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از تکنیک گروه‌های بحث انجام شده است، جستجوی راه‌های ارتقاء شاخص‌های سکونت در این محله با تکیه بر پاسخگویی به سئوالات ذیل است: آیا پدیده فقر اقتصادی، فقر اجتماعی- فرهنگی و فقر خدماتی به طور نسبی بر این سکونتگاه انسانی حاکمیت دارد و مردم آمادگی زدودن آنرا از محیط سکونت خود دارند؟ شیوه مناسب برای ارتقاء کیفیت سکونت در محله کدام است؟ نقش مردم و دولت در این خصوص چیست؟ براساس نتایج تحقیق: اهالی محله کشتارگاه؛ مردمانی کم درآمد و فقیر هستند؛ که عزم جدی برای همکاری و مشارکت در مراحل مختلف پروژه‌های فقرزدایی را دارند و بالاخره راهبرد بسیج اجتماعی شیوه مناسبی برای ارتقا شرایط مردم و سکونت در محله کشتارگاه است. در این رابطه، مردم با تشکیل گروه‌های بحث، قادر به شناسایی مشکلات و ریشه‌یابی آنها در محله خود هستند تا متناسب با هر مشکل، نقش خود و سازمان‌های محلی را برای حل آن و ارتقای شرایط سکونت، بر عهده بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban rustytextures recreation with an emphasis on social mobilization (Case study: Slaughter house district in Yazd)

نویسندگان [English]

  • M. H. Rahimin
  • N. Esmailpoor
  • S. Ghorbani
چکیده [English]

  Urban rustytextures recreation with an emphasis on social mobilization (Case study: Slaughter house district in Yazd)       N. Esmailpoor, M. H. Rahimin, S. Ghorbani   Received: September 14, 2011/ Accepted: February 12, 2012, 33-36 P           Extended abstract   1-Introduction   Nowadays, paying attention to the capacity development within cities as a new and suitable policy in urban planning, together with sustanable development, becomes very popular. The capacity of develpoment in different regions of the city and inside the rusty textures has been devided to two categories. The first one is human capacity and the other one is physical capacity such as infra- and ultra- structure facilities and equipments. Athough these facilities and equipments do not have suitablie quality and quantity a lot of expenses are spent on making them.     Author (s)       N. Esmailpoor ( * )   Associate Professor of Urban Planning, University of Yazd, Iran e-mail: najmaesmailpoor@yazd.ac.ir       M. H. Rahimin,   Irrigation and Drainage Engineer, National Research Center of salt, Yazd, Iran     S. Ghorbani   Urban Planning Engineering, University of Yazd, practitioner, Iran         Therefore, they should not be ignored due to managerial, environmental and economic reasons. Furthermore, the first category of the develpoment capacity inside the local region that is the human forces (the residents of that region) can have an efficient role in promoting the physical capacity. In conclusion, development should lead to independence. In other words, it should not rely on governmental supplies and services. Therefore, this article is going to have some suggestions for environmental progress and make a background for the residents of slaughter house district to use more different urban facilities and precedence by using people’s potential.     2- Theoretical bases   Different factors can be effective in the recreation of rusty textures. In this research, on the one hand, slanghter house district in Yazd is considered as a poor district. On the other hand, encouraging people for direct participation in these gatherings by authorities is considered as a serious suggestion for promotings their residential environment two factors of “rehabilitation” and “Community-based development“ are described with an emphasis on strategy such as “basic needs of develpoment” and “social funds”. In addition, the results of experimental experiences related to the ways, conditions and people’s paticipation for recreating the regions and rusty textures are offered.     3– Discussion   In this part, first the subject of poverty in slaughter house district that is economic, social, cultural and service poverty is described by using related indicators.Then, the amount of residentʼs participation is discussed. By using the discussion group’s technique, the problems of this district and their reasons were recognized and categrized based on priorities. After that according to the discussion group, people and local organizations' role in solving three major local problems- lack of social safty, unemployment and unsuitable condition of local sanitary- were scheduled.     4– Conclusion   Although slaughter house district has different kinds of poverty, the residents are ready for cooperation with each other and with the local organization for removing this problem from their district. Accordingly, social development is a suitable aproach.       5– Suggestions   Rusty texture recreation of slaughter house needs a two movement bilateral. The first movement is from up to down which means giving opportunity and conservation partnership in macro-level of society. The other one is the movement from down to up which is the participation of both people and local organization in solving the problems of this district. For achieving the latter one, which is the main subject of this research, capacity development and preparation by the local organization as the first step is suggested.   Key words: Rusty textures, Poverty, Slaughter house district, Recreation, Social mobilization, People participation.     Resources   Ayine, M. and Sadate Ardestani, Z. (2009). Recreation pyramid and people participation, the criteria for evaluating the development programs of the urban endogenous development(sample case: approch of reorganization act and supporting production and building houses via urban rusty texture recreation, Urban Identity, 3rd, No 5, Autumn and Winter, pp:47-58.   Boil, Patrick J. (2000). Programming in development process, translation: Ahmadi Gh. and shabi S., Tehran, Qhofnus Publication.   Consultant engineers, logistician of balanced development, (2008). Studies of reorganizing the informal settelments and activities for rehabilitation of their communities with on emphasis on urban improvement with an attitude of city looking at Yazd.   Eles, E. Miller, M. and seyed Abdolsamad, (2002). Global prespective of poverty. Guide book of international researches, Ministry of Agriculture, Tehran, village and development Publishing, No. 42, First printing.   Fanni, Z. and Sadeghi, Y. (2009). Rehabilitaion slums in improvement and inovating process of rusty texturs- case study: Islam Abad, Theran, the second area of municipality, Amayesh geographical Jurnal, second year, No. 7, pp: 57-73.   Ghanee Rad, M.A. (2005). Community development approach to poverty reduction programs in Iran, Social Welfare Jurnal, fifth year, No. 18.   Hadizadeh Bazaz, M. (2004). Being slums and strategies for its reorganizing in the world, Mashhad, Mashhad municipal publication.   Hassan Zadeh, A. (2000). Investigating the effective factors on poverty (case study of Iran), Iranian economic research, 3rd, No. 4 and 5.   Jabbary, H. (2005). Community-based approaches to povery ruduction programs, Social Welfare Jurnal, fifth year, No. 18.   Jabbary, H. and Hasan Zadeh, D. (2008). Interference in urban rusty texturs and following challenges, The article offered in the first conference about urban rusty texturs, Civil and improvement agency of city, Urban and housing ministry.   Javaheri Poor, M. (2002). The global challenge of urban povery, Social Welfare Jurnal, Second year, No. 6.   Kalantari, S. and et al, (2005). Relationship between poverty and the escape and forming social harm, Social Welfare Jurnal, fifth year, No. 18.   Ketabi, M. and et al, (2003). Women rehabilitaion for partnership in development, Women research Jurnal,first period, Third year, No. 7, Autumn, pp:5-30.   Lowe, et al (1999), Participation in rural development, Center for rural economy,1999.   Mahruee, A. H. .1381. Rights and duties of citizenship and the citizens escape, Justice Jurnal, No. 15.   Management and Planning Organization of the Country, (2000). The program to combat poverty and increasing the income of low-incom families, Tehran, social affair office.   Mohseni Tabrizi, A. R. (1996). Estrangement: An obstacle for partnership and national development- Investigating the relationship between estrangement and social-political participation, cultural research Jurnal, Fundamental research center,Islamic culture ministry.   Payman, S.H. (2007). Charactristics of urban familiesʼ houses in income levels, Housing economics Journal, No. 41, autumn.   Pirayi, Kh. And Shafiee, Sh. (2001). Measuring poverty with an emphesis on urban families of Mazandaran from 1990-1996, economical researches. First Year, No. 1.   Poor Ahmad A. and et al (2010). Evolution of the concept of urban recreation as a new approach in urban rusty texturs, Iranian-Islamic city Jurnal, First Year, No. 1, pp:73-92.   Raghfar, H. and Ebrahimi, Z. (2006). Povery in Iran during 1386 -2004, Social Welfare Jurnal, year, No. 24.   Rahimi, M. and Mohammadi, H. (2007). Poverty indicators and welfare changes in rural families, Social Welfare Jurnal, Sixth, No. 24.   Rahnavard, F.A. and Hosseyni, N. (2008). The effective factors on women rehabilitaion, Women research Jurnal, Sixth period, No. 1, pp 105-118.   Sadeghi, H. and Masaeli, A. (2008). The relationship of economical growth and incom distribution with the povery trends in Iran by using Fuzzy approach, Social Welfare Jurnal, seven year, No. 28.   Sanoff, H, (2000), Connunity Participation Methods in Design and Planning, New York: John Wiley & Sons,.   UN-HABITAT (2003), The Challenge of Slums, Global report on human settlement.   Ziari, K. A. and Nozari A. D. .1388, Improving and rehabilitaion of informal settlement in Ahvaz (Water resource alley), Human geography researches Jurnal, No. 86, Summer, pp 21-36.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Rusty textures
  • Poverty
  • Slaughter house district
  • recreation
  • Social mobilization
  • People participation