سنجش هویت شهری در شهرهای جدید ایران بر اساس اصول هویت بخش مکتب اصفهان

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در دورانی که شهرنشینی سریع و شتابان در مقیاسی عظیم به جریانی غالب در دنیا و بویژه در کشور های در حال توسعه تبدیل شده و سطوح بزرگی از زمین های شهری به زیر ساخت و ساز های شهری می رود همواره یک موضوع اساسی فراموش می شود؛ هویت مندی فضاهای شهری. این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است: یکی تضعیف عناصر و عوامل هویت بخش در طی زمان و با توسعه های جدید و دیگری عدم توجه به محرک های هویتی و عدم بکارگیری شکلی یا معنایی آنها در مقیاس خردِ بنا تا کلانِ بافت. این فقدان در نوشهرها به شکل بارزی نمایان بوده و یکی از عوامل عدم جذب جمعیت در قالب خشک و بیروح بودن انهاست. هدف اصلی این مقاله بررسی و سنجش این مهم در 10 شهر جدید ایران (بعد از انقلاب) در راستای رسیدن به چارچوبی مفهومی-شناختی در جهت تدقیق این موضوع است. روش تحقیق مبتنی بر روش های کمی و کیفی با استفاده از مدل کمی گولر و روش پیمایش کیفی پرسشنامه ای است. نتایج تحقیق نشان می دهند که شهر جدید بهارستان از منظر سنجه های انتخابی با امتیاز 62 از 100 در رتبه نخست قرار داشته و شهرهای اندیشه و پردیس در مکان هایی بعدی قرار دارند. نکته جالب توجه در این تحقیق همسو بودن نتایج پژوهش حاضر با جمعیت پذیری این شهرهاست که نشان می دهد معیارهای انتخاب شده در این تحقیق از نکاتی هستند که در جمعیت پذیری شهرهای هدف در این مطالعه نیز تاثیر گذار بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of urban identity in the Iranian new towns in base of the Isfahan identity school

نویسندگان [English]

  • A. Khalili
  • K. Zayyari
  • M. Pazhoohan
چکیده [English]

Extended abstract
1-Introduction
In the term of growth urbanization, especially in developing countries, become a main trend in the world in large scale and huge amount of urban land transform to the urban buildings, always one important thing ignoring: urban spaces identity.
2- Theoretical bases
Urban spaces identity is the most important issue in 21 century in social and physical domain. It is important for tow reason: first weakness of identity-make elements in new development process and second inattention to the identifier motives in development plans from detail scale to massive scale. New towns, specially, lack of this shortage and unsuccessful in population attraction for this are the main sign.
3– Discussion
The main goal of paper is survey of this subject in ten new towns in Iran (after revolution). new towns in Iran (after revolution) one of the most important policy in urban development process that Affected on urban development and urbanization. Therefore it is important for urban planner and management that be aware from the main current problems that this new towns. One of these problems is town identity and lack of that in case study in this research. Methodology research is combination of quantities and qualitative methods with using of Goular matrix model and questioner technique.
4– Conclusion
The result shows that in final ranking Baharestan new town with 62 prominences of 100 is first based of selected criteria and Andishe and Pardis new towns are next. In the other hand town identity in Baharestan new town is strong in compare with the other cases. It caused by several reasons: first optimize urban planning in such new town, second exist of identifier elements and factors that strengthening the town identity in Baharestan. Notable result that population attraction in these new towns has harmony with results of this paper.
5– Suggestions
Based on research result a framework proposed for Promotion of urban identity in the new cities was selected According to Guler model. In this framework using 8 criteria current situation and desired situation survey and optimized policy proposed
Keywords: Identity, new towns, Esfahan school, Assay, Goular matrix model, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Identity
  • New Towns
  • Esfahan school
  • Assay
  • Goular matrix model
  • Iran