تحلیل الگوهای رشد هوشمند شهری در مناطق چهارده‌گانه اصفهان بر اساس مدل‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

رشد پراکنده شهری، گسترش فیزیکی سریع و بی برنامه شهرها و در پی آن استفاده بی رویه از وسایل نقلیه موتوری، این مکان‌ها را با چالش‌های زیست محیطی فراوانی مواجه کرده است که حاصل آن افزایش آلودگی‌های محیطی و از بین رفتن زمینهای کشاورزی و افزایش هزینه زیرساخت‌های شهری بوده است. بنابراین جهت سامان دهی به چنین رشدی، از الگوهای نوین برنامه ریزی همچون رشد هوشمند استفاده می‌شود که این الگو بر افزایش تراکم شهری، اختلاط کاربری‌ها و کاهش استفاده از اتومبیل تأکید دارد و هدف اصلی آن تأمین سلامتی و رفاه شهروندان است، لذا با دستیابی به رشد هوشمند می‌توان زمینه تحقق توسعه پایدار شهری را فراهم نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از 45 شاخص از جنبه‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و دسترسی، به تحلیل الگوهای رشد مناطق شهری اصفهان پرداخته است که در این راستا از مدل‌های تاپسیس و امتیاز استاندارد جهت رتبه بندی و تحلیل‌های تطبیقی استفاده گردید. نتایج حاصله بیانگر این است که؛ بر اساس مدل تاپسیس، مناطق 5 و4 کاملا برخوردار، مناطق 13و2 و6 برخوردار، مناطق 8 و12 نیمه برخوردار و سایر مناطق محروم می‌باشند و بر اساس مدل امتیاز استاندارد مناطق 13 و5 و4 کاملا برخوردار، مناطق 2 و 6 برخوردار، مناطق14و12 نیمه برخوردار و سایر مناطق محروم می‌باشند و نتایج کاربرد هر دو مدل تقریبا یکسان بوده است به طوری که در هر دو مدل، مناطق 5 و 4 برخوردار ترین منطقه و مناطق 9،10،11،7، 3، 1 جزء مناطق محروم بوده‌اند. با مد نظر قرار دادن نتایج حاصله، توجه به رشد هوشمند شهری در 14 گانه اصفهان امری اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analyze of Smart growth patterns in fourteen areas of Isfahan metropolitan, Based on regional planning models

نویسندگان [English]

  • E. Safaralizadeh
  • R. Hoseinzadeh
  • R. Mokhtari
چکیده [English]

Extended abstract
1-Introduction
Urban sprawl Growth, rapid physical development and unplanned and subsequent indiscriminate use of motor vehicles, it is facing many environmental challenges. Resulting in increased environmental pollution and loss of agricultural land and urban infrastructure costs, so as to regulate this growth use of new models such as smart growth planning, this pattern, increased urban, mixed land uses and reduce the use of cars and the main emphasis on the welfare of its citizens. Growth of Isfahan areas in last year's resulting loss of agricultural land and increased environmental pollution and socio- economical problems. Such growth caused some areas had Low population density. The aim of the present study is: all areas of Isfahan city are experiencing urban sprawl? If not so, which Isfahan's area from use of smart growth indicator's is in priority? Identifying low priority areas will benefit from special attention.
2- Theoretical bases
Term of smart growth first by Paris angindrhyng (mayor of Maryland) from 1990 – 2002 was costumed. Smart growth is referring to a set of land use and transportation principles that is at odds with the distribution. This movement aims to create and strengthen a sense of community, developed based on transportation, economic development, mixed – use neighborhoods, support the design of green buildings, pedestrian – oriented neighborhoods , offering a varied pattern of housing , protect open lands, farms and limit environmental fair share of the costs and benefits of development , has been formed to protect cultural resources.3-Discussion
45 indicators in difference basis economical, social environmental and transportation with using of Antropy models had weight and from the grading Technique of topsis for grading urban area had used and results with standardized score model had compared with comparative form. According to the results fourteen Isfahan's area in four bands possessed full prosperous, prosperous, semi – prosperous, deprived was classified based on topsis areas 5 and 4. Thoroughly full prosperous and 6, 2, 13 thoroughly prosperous and 12, 8 semi prosperous and other areas in deprived was classified. According to the results of grading standardized score model indicates areas of 13, 5, 4 in full prosperous – 6, 2 in prosperous - 12 – 14 semi prosperous and other areas in deprived.
4 – Conclusion
Isfahan Metropolis has experienced high growth and day by day increased environmental pollution and loss of agricultural land are faced .according to this research resulting,9 out of 14 areas in Isfahan, have been deprived of Smart Growth indicator, just 2 areas has full prosperous. Between area's people and smart growth is direct relation.
5 – Suggestions
- Conversion of non – residential buildings, disused and abandoned to residential facility by granting priority areas
- High density residential and mixed use especially with commercial and office use, with an emphasis on trails
- To minimize the entry of private cars to the city center and to expand public transport
- Incentive policies to increase density and refurbished old construction come to use them
- Green and public spaces to strengthen the sense of place for residents and their participation in local decisions
- using multiple places, such as parking use of the school in holidays
- Space allocation and development of green roofs and green walls to the rooftops to reduce Environmental pollutants

کلیدواژه‌ها [English]

  • smart growth
  • Sustainable Development
  • mixed use
  • standardized score model
  • Topsis model