بررسی اثرات هدفمندی یارانه ها در بهبود رفاه اجتماعی روستائیان ؛ مطالعه موردی: بخش دهدز شهرستان ایذه

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، یکی از اقدامات مهم اقتصادی در دهه اخیر به حساب می‌آید، که در آینده اجتماعی و اقتصادی جامعه موثر است. در واقع رویکرد این طرح، برقراری عداالت و رفاه اجتماعی از طریق توجه و اعطای بیشتر منابع مالی به قشر پایین جامعه و ایجاد تعادل بین دهک‌های بالا و پایین است. در این طرح با توجه به اینکه، قشر پایین جامعه بیشترمدنظر است، مسلماً با جامعه روستایی عجین تر و در ارتباط بیشتری است. با توجه به مدت اجرای طرح، ضرورت آن می‌رود که اثرات آن در جامعه روستایی مورد توجه پژوهشی قرار گیرد. هدف این تحقیق بررسی اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها در بهبود اجتماعی جامعه روستایی، بصورت یک مطالعه موردی در بخش دهدز شهرستان ایذه است. مطالعه حاضر از انواع مطالعات بنیادی- کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده‌ها جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، تعداد 1930 خانوار است. با توجه به حجم جامعه آماری و عدم دسترسی و زمان گیربودن، نمی توان تمامی جامعه را مورد پرسش قرار داد. لذا بر اساس فرمول کوکران، نمونه آماری مناسب به تعداد 234 خانوار انتخاب و پرسش گری در سطح خانوارهای روستایی انجام گرفت. تکنیک مورد استفاده در تحقیق پرسش نامه و مصاحبه بوده است. نتایج کلی تحقیق نشان داد که بر اساس نتایج آزمون t تک نمونه ای هدفمندسازی یارانه‌ها، در افزایش سطح درآمدها، افزایش قدرت خرید، سطح کیفی زندگی مردم موثر بوده است، چرا که در تمامی متغیرهای مورد بررسی، عدد بدست آمده کمتر از 05/0 بوده و مقایسه میانگین متغیرها با مقدار Test- Value نیز این موضوع را تایید می‌کند. اما هدفمندی سازی، در زمینه بهبود دسترسی به امکانات بهداشتی، تغییر روند در مصرف منابع انرژی(آب، گاز و..)، بهبود تغذیه و الگوی مصرف، کمتر تا متوسط تاثیر داشته است. لذا با توجه به مدت کوتاه اجرای طرح، تاثیرات مطلوب است و انتظار می‌رود که در آینده، موارد اجتماعی دیگر نیز، روند بهبود به خود بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of effects of targeted subsidies in improving the welfare of the villagers, Case study: Dehdez District of Iezh County

نویسندگان [English]

  • E. Kavoosi 1
  • A. Taghdisi 2
  • H. Sadeghi 2
1 birjand of uneversity
2 uneversity Isfehan
چکیده [English]

Extended abstract
1-Introduction
The targeted subsidies of scheme, is most and challenging part of the project subsidies economic development plan, which is higher than other scope s of interest are public policy andexpert circles.
This scheme Given that this project aims to benefit all mankind social justice implemented, so that the lower strata of the resources they share the need to be certainly more associated with rural community and communication.The present study is aimed to investigate the effects of targeted subsidies to social welfare, in the form of a case study. Social and economic situation of the people in a way that can be compared to the prior payment in cash subsidies to rural reviewed. Investigation of factors Like, Increase or decrease in income, household savings, increase employment, productivity, increased purchasing power, improving the quality of life. .. than before the plan can all be indicative of how social and economic status of the villagers. Thus, by investigating the effects of target orientation on improving or not improving rural community specific and useful for the target orientation, an understanding is achieved. The main research question can be presented as follows targeted subsidies in improving the welfare of the rural population has been effective?

2-Theoretical bases
In light of the unique consensus, targeted subsidies law was enforced in the country. According toGiven the urgent need to justify the implementation of targeted subsidies in the rural sector, there is a point of view on this subject, The negative impact of this project on how is in rural development. Explaination this topic the importance of it is that then this project, has increased, cost the public service in Sectors, water, electricity and gas, in the sense that will increase other goods and services. But on the other hand, the removal of subsidies will on items such as energy, as the need for energy saving and economical, will become more clear. saving energy problem.Targeted subsidy of scheme for rural settlements can certainly provide, influence the social, economic and cultural lot like job creation, increased income, social justice and…. According to some Saying, Cash of subsidies Causereduce the incentive to work and descent producer. But contrary to some groups believe that the money paid in addition to providing some rural needs, and stimulate the formation of basic activities, especially in the agricultural sector. Hence the need to consider both of these groups of people and special attention should be managed. Because each of these views has a double consequence. Hence, Appropriate management and inject the right amount of cash that can be used as desired.In a way that causes the formation of new usage patterns and improve the quality of life in rural communities to In terms of economic and social

3-Discussion
This type of basic research - applied research component of the data collection methods, descriptive - analytical. The research sample is of 1930 households. Based on Cochran's formula, suitable sample of 234 households selected, And of the questioning was conducted in rural households. Investigation of showed Effect of targeted subsidies to increase the income of rural households, a sample t-test, Although the amount of p-value, less than 0.05, but the mean variables (2.97) is less than (3), is targeted subsidies to increase the income level is low to moderate. Increase in personal savings and family tergeted influence on this variable, is the value obtained for less than 0.05 of the number (0.003) and Average variable (12/3) more than (3), The result targeted subsidies have been effective in increasing personal savings of households and In fact, people are more willing than their savings subsidies. Targeted subsidies and cash payments to villagers on a monthly basis, the consumption of grains, eat whole grains, meat and dairy products, shopping for clothing, household consumption of water, gas, and sanitary materials (soap, liquid toilet and. ... ), the impact is low to moderate, And proper nutrition does not show for the rural population. In addition tergeted subsidies, reduction in tobacco consumption according to the p-value (less than 0.05) and mean values of variables (2.9), with the test value (2) has had much impact. According to the values obtained tergeted subsidies in improving the quality of life indicators (3.29) and increase the purchasing power of households (3.16), the effective rate is moderate to high. But in increasing access to health, education, given the p-value is obtained (Namber 1) is more than 0.05 And it would no significant and Average (2.3) concluded that in this case the effectiveness is moderate to low.

4-Conclusion
The overall results showed that, based on single-sample t-test results targeted subsidies, have been effective increasing income levels, increasing purchasing power, quality of people's lives. Because in all the variables studied, the number is less than 0.05 and comparison of variables with Test-Value also this confirms. targeted subsidies at improving access to health facilities, changing trends in the use of energy resources (water, gas, etc.), improved nutrition and consumption patterns, the effect is less than the average. Due to the short duration of the project, effect is the Favorable and It is expected that in the future, other social occasions, to make the recovery process. However, it can be stated that these targeted, and Despite weaknesses in structure and Its functions, regardless of its negative consequences as any other projects in the rural community, be have effect in different Dimension, economic and cultural, and it gives welfare of the rural community to a certain extent influence and trend of improvement.

5-Suggestions
Management to subsidize Payable of rural people in order the cost Appropriate.
Using a micro-credit fund subsidy and public participation.
Encouraging and guiding people to creating home jobs of using subsidized.
Employment with the participation of rural people through subsidies paid to their integration
Continuity of Cash subsidies not Goodas food stamps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • targeted subsidies
  • Social Welfare
  • rural community