تحلیل کیفیت پیاده‏ روهای شهری با تاکید بر مولفه‏ های سلامت: مطالعه موردی خیابان هفده شهریور مشهد

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از آنجا که شهروندان بخش عمده‏ای از زندگی خود را در تعامل با محیط شهری سپری می‏کنند، تحلیل اثرگذاری این محیط بر جنبه‏های گوناگون زندگی آنها از اهمیت ویژه‏ای برخوردار گشته است. از جمله این جنبه‏ها که می‌تواند توسط محیط شهری به چالش کشیده شده و یا تهدید گردد سلامت می‏باشد. مباحث نوینی چون شهر سالم، پیاده مداری و جز آن بازنمون‏هایی از توجه به این جنبه‏ها می‏باشد. شرایط کالبدی-فضایی پیاده‏روهای شهری، به طور خاص،تاثیر به سزایی در میزان سلامت محیط برای شهروندان دارد.این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی‏های محیط کالبدی و میزان سلامت محیط، همچنین یافتن روشی جهت ارزیابی سلامت محیط شهری در پی پاسخگویی به این سوالات است:1-مهم ترین چالش‏های پیش روی سلامت شهروندان استفاده کننده ازپیاده‏روها کدامند؟2-چه معیارهایی در ارتقا و بهبود سلامت پیاده‏روهای شهری دخیل‏اند؟3- با اتکا به این معیارها چگونه می‌توان میزان سلامت پیاده‏رو شهری را ارزیابی نمود.روش تحقیق، ترکیبی بوده و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و پیمایش به انجام رسید.به کمک چک لیست پژوهشگر-ساخته داده‏های مورد نیاز از150 نفر از عابران محور هفده شهریور و 50 مسئولان و کارشناسان مربوطه، به عنوان نمونه پژوهشی گردآوری شد. یافته‏ها نشان داد وضعیت محور هفده شهریور از نظر معیارهای سلامتی در مجموع بد و پایین بوده که موجب کاهش میزان رضایتمندی استفاده کنندگان از فضا، کاهش میزان استفاده از محیط و در نتیجه افول بیشتر کیفیت محیط گردیده است.هر چهار بعد اصلی سلامت، یعنی سلامت جسمانی، اجتماعی، معنوی و روانی واجد نقش و سهم به سزایی در تعیین میزان سلامت محیط شناسایی گردیدند. در محور هفده شهریور، سلامت جسمانی و اجتماعی در بدترین شرایط و سلامت معنوی و روانی در شرایط بهتری قرار دارد. راهکارهای مختلف کالبدی وفیزیکی برای ارتقاء سلامت شهروندان در این محور پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality Analysis of Urban Sidewalks with Emphasis on Health Components: A Case Study of 17thShahrivarStree of Mashhad City

نویسندگان [English]

  • N. Mesgarani
  • M. Rahnama
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction and Theoretical Bases: Since citizens spend considerable amount of their time interacting with urban environment, analysis of effectiveness of environment on different aspects of life is of utmost consideration. Health is one of the factors which is endangered or threatened by urban environment. Modern issues such as healthy city and pedestrianization represent these aspects. Structural-spatial conditions of urban sidewalks have significant effect on environmental health of the citizens.

Research Design: The aim of present research was to evaluate the relationship of structural environment’s conditions and health rates and to adopt a method for assessing the health of urban setting in response to the following questions: 1-what are the most important challenges of citizens’ health using sidewalks? 2-What criteria are involved in improvement of health of urban sidewalks? 3-How we could evaluate the rate of urban sidewalk’s health using these criteria? According to the mixed-methods design, qualitative content analysis and survey was conducted. Using a researcher-made checklist, the required data were gathered from 150 pedestrians of 17thShahrivar St. and 50 related officials and experts as research samples.

Discussion and Conclusion: The obtained results indicated that, in terms of health criteria, the overall status of 17thShahrivar St. was low and bad which brings about lower rate of users’ satisfaction of space and environment and hence further decline of environment quality. All four aspects of health namely, physical, social, spiritual, and psychological health, were realized as significant factors in determining the environment’s health. Physical and social health was in the worst condition, and spiritual and psychological health was relatively better in 17thShahrivar St.

Suggestions: Various structural and physical strategies were suggested for of citizen’s health promotion. In addition, some suggestions for further research in this field of study are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • sidewalk
  • quality
  • 17thShahrivar St. Mashhad City