دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، دی 1393 
ارزیابی اثرات مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران بر توسعه نواحی روستایی

صفحه 1-24

زینب قدمی امریی؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


تحلیل تطبیقی عناصر فضایی باغ ایرانی در طراحی پارک‌های شهر اصفهان

صفحه 97-114

فاطمه ترقیان؛ مهدی ابراهیمی؛ رضا مختاری ملک‌آبادی