دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، اردیبهشت 1392 
اولویت‌بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری (مطالعه موردی شهر یزد)

صفحه 65-88

منصوره سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ مجتبی لطفی


ارزیابی توسعه پایدار شهر زنجان از دیدگاه زیست محیطی بر پایه تکنیک SWOT

صفحه 105-130

غلامرضا حقیقت‌نایینی؛ کرامت‌اله زیاری؛ ولی‌اله ربیعی‌فر