دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، دی 1394 
مقایسه روش‌های تجمیع شاخص‌ها برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه منطقه‌ای

صفحه 1-20

بنفشه ترحمی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده