دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، تابستان 1389 
1. تأثیر خانه‌های دوّم بر توسعه منطقه باغبهادران شهرستان لنجان

صفحه 19-36

سیداسکندر صیدایی؛ محبوبه خسروی‌نژاد؛ صدیقه کیانی