دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، اردیبهشت 1393 
سنجش میزان موفقیت پارک‌های بانوان از دیدگاه شهروندان نمونه موردی: کلانشهر تبریز

صفحه 127-142

توحید احمدی؛ راضیه تیموری؛ راضیه تیموری؛ رحیم حیدری چیانه؛ صفیه حاضری